Warunki Ogólne dla Klientów Indywidualnych

Data publikacji: 06/05/2019

Karta przedpłacona Karta Rabatowa Mastercard® („Karta”) oraz dodatkowe usługi opisane w niniejszym dokumencie (wraz z Kartą, określane dalej jako „Usługi”) są opracowane dla NEOINVEST SP. Z O.O., zarejestrowanej w Polsce pod numerem KRS 0000616612, NIP 7010575177, z siedzibą Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska i dostarczane przez DiPocket Limited na warunkach posiadanej licencji. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie działania przypisane lub skierowane do Karty Rabatowej lub Discontu będą interpretowane jako, odpowiednio, wykonywane przez lub skierowane do DiPocket Limited.

Niniejsze warunki ogólne („Warunki Ogólne”), Warunki korzystania z Karty – o ile są dołączone lub dystrybuowane wraz z Kartą („Warunki korzystania z Karty”), Tabela Prowizji i Opłat („Tabela Prowizji i Opłat”) oraz Tabela Limitów („Tabela Limitów”), zwane są łącznie Umową („Umowa”) i zaczynają obowiązywać z chwilą zaakceptowania Umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Warunkami Ogólnymi a Warunkami korzystania z Karty, moc nadrzędną mają Warunki korzystania z Karty.

Warunki Ogólne są dostępne na stronie internetowej pod adresem dipocket.org/pl/legal („Strona internetowa”).

DiPocket Limited („DiPocket”) jest Instytucją Finansową, działającą na podstawie zezwoleń wydanych przez brytyjski Urząd ds. Regulacji Działalności Finansowej (Financial Conduct Authority) z siedzibą pod adresem: 12 Endeavour Square, Londyn E20 1JN 5HS, (Wielka Brytania), i podlega nadzorowi tego urzędu. DiPocket prowadzi działalność na podstawie koncesji EMoney License (opatrzonej numerem referencyjnym Firm Reference Number 900439) wydanej w Wielkiej Brytanii i uznawanej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą o pieniądzu elektronicznym (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością). Siedziba DiPocket mieści się pod adresem: 532 Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS (Wielka Brytania).

DiPocket prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału pod nazwą DiPocket Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą pod adresem: ul. Wierzbowa 9/11/313, 00-094 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000554053, („Oddział”).

Jako Instytucja Pieniądza Elektronicznego DiPocket może przyjmować i przechowywać środki pieniężne klientów oraz realizować płatności na zlecenie klientów. DiPocket przechowuje fundusze klientów na wydzielonych rachunkach bankowych prowadzonych przez renomowane banki europejskie, co oznacza, że środki klientów przechowywane są odrębnie od środków własnych DiPocket. Fundusze powierzone DiPocket przez klientów nie są objęte Programem Gwarantowania Usług Finansowych (ang. Financial Services Compensation Scheme, FSCS).

DiPocket posiada najwyższy status członka organizacji Mastercard Inc. (Principal Member of Mastercard Inc.).

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu (podobnie jak ustanowienie relacji pomiędzy użytkownikiem a DiPocket). Wszelkie przepisy ogólnie obowiązującego prawa znajdują również zastosowanie do niniejszej Umowy.

Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy pomiędzy użytkownikiem a DiPocket, którym nie będziemy w stanie zaradzić w ramach obowiązującej w DiPocket procedury rozpatrywania reklamacji, zostaną oddane do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwej jurysdykcji na zasadach ogólnych.

Językiem naszej komunikacji z użytkownikiem będzie język polski.

Rejestracja jako użytkownik („Użytkownik”)

Aby zarejestrować się jako Użytkownik i otworzyć rachunek osobisty w Discontu („Rachunek”), należy mieć ukończone 18 lat i posiadać adres zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Istnieje możliwość zostania Użytkownikiem pod nadzorem prawnego opiekuna („Opiekun Konta”) – jak rodzica lub opiekuna ustawowego – jeśli podczas rejestracji pojawi się taka opcja.

Opiekun Konta musi potwierdzić akceptację roli opiekuna i wyrazić zgodę na monitorowanie konta, jako gwarancję, że użytkownik nadzorowany („Użytkownik Nadzorowany”) wypełnia zobowiązania wynikające z Umowy. Opiekun Konta musi zaakceptować warunki mające zastosowanie do nadzoru i gwarantuje wypełnianie przez Użytkownika Nadzorowanego zobowiązań Umowy jako część roli nadzorczej. Akceptując warunki i zasady nadzoru, Opiekun Konta potwierdza i zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności za działania Użytkownika Nadzorowanego w zakresie przewidzianym przez prawo oraz potwierdza zgodę na ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za użytkowanie Rachunku oraz Kart przez Użytkownika Nadzorowanego, również w przypadku działania Użytkownika Nadzorowanego w sposób sprzeczny z instrukcjami Opiekuna Konta. Jeśli Użytkownik Nadzorowany zamówi Kartę, będzie to traktowane jak zamówienie przez Opiekuna Konta. Dodatkowo, Opiekun Konta potwierdza zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie przez DiPocket danych Użytkownika Nadzorowanego. Jeśli Opiekun Konta nie wyraża zgody na te warunki i/lub gwarancje, nie zostanie zaakceptowany jako Opiekun Konta, a konto Użytkownika Nadzorowanego nie zostanie aktywowane. Konto niepełnoletniego Użytkownika może być nadzorowane wyłącznie przez jednego Opiekuna Konta w danym momencie, jednak Opiekun Konta może nadzorować jednocześnie wielu Użytkowników. Możemy zaakceptować jako Opiekunów Konta użytkowników, którzy nie są rezydentami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). DiPocket nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Karty przez Użytkowników Nadzorowanych, gdyż odpowiedzialnością Opiekuna Konta jest właściwe monitorowanie I zapobieganie niewłaściwemu lub niezgodnemu z prawem korzystania.

DiPocket oferuje dwa poziomy rejestracji Klienta:

• Pełna Rejestracja − wymaga przedstawienia odpowiednich, możliwych do zweryfikowania dowodów potwierdzających tożsamość. Po dokonaniu Pełnej Rejestracji, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności i limitów Karty i Rachunku,

• Podstawowa Rejestracja – w wypadku, gdy otrzymamy odpowiednie dowody potwierdzające tożsamość, lecz nie będziemy w stanie ich zweryfikować, udostępnimy Użytkownikowi ograniczoną funkcjonalność, umożliwiającą dokonywanie wybranych płatności oraz korzystanie z Karty do wysokości rocznego limitu określanego zgodnie z obowiązującymi przepisami – aktualny limit wynosi 2500 euro na jednego Użytkownika (nie na jedno konto) lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie.

Podstawową Rejestrację można w dowolnym czasie rozszerzyć do Pełnej Rejestracji, podając nam dodatkowe wymagane informacje. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej Tabeli Limitów dostępnej na Stronie internetowej.

Jeśli Użytkownik otrzymał lub zamówił Kartę od dostawcy będącego stroną trzecią, któremu przekazał informacje wymagane do zarejestrowania się jako Użytkownik, oraz zgodę na udostępnienie nam tych informacji, Użytkownik może być już zarejestrowany po otrzymaniu Karty. Konfigurując spersonalizowane narzędzia bezpieczeństwa (zdefiniowane poniżej) i korzystając z Karty, potwierdza swój zamiar zarejestrowania się jako Użytkownik oraz wyraża zgodę z postanowieniami Umowy.

Zgodnie z przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani sprawdzić tożsamość osoby wnioskującej o otwarcie rachunku (niezależnie od jego funkcjonalności). Informacje podane DiPocket w procesie rejestracji posłużą do sprawdzenia danych osoby wnioskującej o otwarcie rachunku w ewidencji biur informacji kredytowej i instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych. Sprawdzenie danych ma na celu jedynie potwierdzenie tożsamości. Nie przeprowadzamy pełnego sprawdzenia danych osoby wnioskującej o otwarcie rachunku w biurze informacji kredytowej ani oceny jej wiarygodności kredytowej.

Jeżeli nie będziemy w stanie potwierdzić tożsamości osoby dokonującej rejestracji i/lub jakichkolwiek innych danych na podstawie podanych informacji, możemy zażądać przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających tożsamość, w tym m.in. skanów dokumentów tożsamości oraz dowodu adresu zamieszkania, oraz poprosić osobę dokonującą rejestracji o odbycie krótkiej rozmowy telefonicznej z naszym operatorem i/lub w inny sposób, według własnego uznania, ustalić jej tożsamość. W wypadku, gdy ustalenie tożsamości przy użyciu wymienionych powyżej środków okaże się niemożliwe, możemy odmówić udostępnienia dodatkowych funkcjonalności zastrzeżonych dla zarejestrowanych Użytkowników i/lub zgłosić sprawę do odpowiednich organów bez wiedzy i zgody osoby dokonującej rejestracji.

W przypadku podania nieprawdziwych lub niedokładnych informacji i/lub w przypadku stwierdzenia nadużycia, odpowiednie informacje zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych. Dostęp do takich informacji oraz prawo do ich wykorzystywania mają organy odpowiedzialne za egzekwowania prawa. Agencje zajmujące się zwalczaniem nadużyć finansowych przekazują posiadane informacje do innych organizacji. DiPocket oraz inne organizacje mają dostęp i mogą korzystać z informacji gromadzonych przez instytucje zajmujące się zwalczaniem nadużyć finansowych w kraju i za granicą. Możemy również zablokować lub anulować Kartę i rozwiązać Umowę.

Nie wszystkie typy Kart kwalifikują się do rejestracji, podczas gdy rejestracja jest wymagana do aktywacji niektórych Kart. Aby dowiedzieć się, czy dana Karta uprawnia do lub wymaga rejestracji jako Użytkownik, należy zapoznać się z Warunkami korzystania z Karty lub skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, korzystając z jednej z opcji wskazanych na Stronie Internetowej.

Dane osobowe

Dokładnie chronimy informacje, które posiadamy o Tobie, w tym Twoje dane osobowe („Dane osobowe”), w szczególności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wrażliwych danych posiadaczy kart, które przetwarzamy i przesyłamy w Twoim imieniu, takich jak PAN, data ważności i CVV. DiPocket UK jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz skontaktować się z administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na DPO@dipocket.org.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych w tej Umowie (włączając umożliwienie korzystania z Usług) oraz dla celów określonych przez prawo (włączając kwestie podatkowe i księgowe). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, a także możliwość ich zmienienia lub poprawienia w jakimkolwiek momencie.

Przetwarzane są głównie dane przekazane podczas procesu rejestracji. Przekazanie tych informacji jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i koniecznym, abyśmy mogli zawrzeć Umowę. Przekazanie przez klienta Danych Osobowych jest dobrowolne. Niedostarczenie niezbędnych informacji i dokumentów spowoduje, że nie będziemy mogli wykonywać usług określonych w Umowie. Użytkownik ma prawo poprosić nas lub kogokolwiek, kto przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w naszym imieniu, o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie Danych Osobowych, a my rozpatrzymy prośbę w świetle naszych uzasadnionych interesów. W przypadku otrzymania prośby o usunięcie Danych Osobowych w imieniu osoby niepełnoletniej, dołożymy wszelkich starań, aby rozważyć wpływ na taką osobę niepełnoletnią każdej decyzji, jaką podejmiemy.

Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, chyba że są one przetwarzane w oparciu o interes publiczny lub nasze uzasadnione interesy. Ponadto, Użytkownik może również poprosić nas o przekazanie swoich Danych Osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego, do dalszego udostępniania innym administratorom danych lub do udostępnienia tych danych stronom trzecim w celu ich wykorzystania, zgodnie ze swoją dyspozycją.

Użytkownik, który udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może również wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które miało miejsce przed dokonaniem wycofania.

Jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego prawa i wolności zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo złożyć formalną skargę do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Wykorzystywane przez nas Dane Osobowe pojawiają się w związku z używaniem przez Użytkownika Aplikacji i mogą obejmować informacje o płatnościach dokonywanych lub otrzymywanych przez Użytkownika. Informacje mogą również pochodzić z innych kontaktów Użytkownika z nami, na przykład kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz, jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa, od osób trzecich, takich jak posiadacze kont współdzielonych, biura informacji kredytowej (które mogą weryfikować Dane Osobowe w innych bazach danych – zarówno publicznych, jak i prywatnych – do których mają dostęp) lub instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych.

Za zgodą Użytkownika, możemy również monitorować i rejestrować jego rozmowy telefoniczne z nami oraz rejestrować obraz lub nagranie video podczas rozmowy. Zapis takich rozmów będziemy wykorzystywać dla celów zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania oszustwom, sprawdzenia wydanych przez Użytkownika dyspozycji, a także w celach szkoleniowych i do podnoszenia jakości usług.

Jeżeli Użytkownik przekaże nam Dane Osobowe dotyczące innych osób, które to Dane będziemy wykorzystywać na potrzeby świadczenia usług, wówczas Użytkownik potwierdza, że (i) jest mu wiadome, iż osoby te zgadzają się na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas takich danych, lub że (ii) przekazał osobom, o których mowa, wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Jeśli Użytkownik anuluje rejestrację lub odrzucimy rejestrację Użytkownika, bądź Użytkownik zdecyduje się jej nie kontynuować, będziemy przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak będzie to dozwolone na mocy obowiązującego prawa i do uzasadnionych celów biznesowych, aby zapobiec oszustwom i innym przestępstwom finansowym oraz z innych powodów prawnych i regulacyjnych.

Jeśli Dane Osobowe nie są już wymagane z wyżej wymienionych powodów, są one regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie (przez ograniczony czas) jest konieczne do następujących celów:

• przestrzeganie okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym, bankowym i podatkowym;

• zachowanie dowodów zgodnie z zakresem przepisów o przedawnieniu.

Jeśli Użytkownik chce uzyskać potwierdzenie, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane przez nas, może poprosić o bezpłatną kopię w formie elektronicznej danych, które są przetwarzane.

Sposób wykorzystywania Danych Osobowych

Wykorzystujemy Dane w celu zapewniania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości i kontaktów z klientem, a także w celu spełnienia wymogów prawa.

W szczególności, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem, DiPocket oraz inne spółki Grupy DiPocket mogą wykorzystywać Dane do:

• przeprowadzania wymaganych prawem kontroli oraz wypełniania obowiązków wobec organów nadzoru,

• zapobiegania i wykrywania oszustw, przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw (na przykład kradzieży tożsamości),

• informowania Użytkownika o produktach i usługach, które mogą go zainteresować,

• rozwijania i ulepszania naszych usług w drodze oceny i analizy Danych, co obejmuje scoring kredytowy i/lub behawioralny, analizy rynkowe i produktowe oraz badania rynkowe.

Nigdy bez zgody Użytkownika nie przekazujemy Danych Osobowych podmiotom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu możemy przekazywać Dane

Zachowujemy poufność Danych Osobowych, lecz możemy je przekazywać innym podmiotom (które również są zobowiązane do ich ochrony i zachowania poufności), jeżeli ciąży na nas taki obowiązek lub jest to konieczne w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, lub w innych zgodnych z prawem celach biznesowych, co nie narusza praw użytkownika. Powołując się na ‘zgodnych z prawem celów biznesowych’ jako uzasadnienie przetwarzania przez nas Danych Osobowych, przeprowadzamy ocenę zgodności z prawem (ang. Legitimate Interests Assessment) i zachowujemy jej wyniki.

W szczególności, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać Dane:

• innym spółkom Grupy DiPocket,

• naszym dostawcom usług i agentom (w tym ich podwykonawcom),

• dostawcom usług przetwarzania płatności oraz innym podmiotom współpracującym z nami przy przetwarzaniu płatności i/lub świadczeniu usług na rzecz Użytkownika. Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas Danych poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej lub poza jej obszarem, pod warunkiem, że będziemy przestrzegać właściwych przepisów prawa, działając pod nadzorem brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Działalności Finansowej,

• każdemu podmiotowi, na rzecz którego dokonujemy lub możemy dokonać przeniesienia naszych praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy,

• brytyjskim i zagranicznym organom nadzoru i administracji publicznej w związku z ich obowiązkami (m.in. w zakresie zapobiegania przestępstwom) − na przykład sposób dokonywania pewnych płatności umożliwia organowi nadzoru lub administracji dostęp do szczegółowych danych na temat płatności (w tym informacji o jej innych stronach). Poprzez złożenie dyspozycji dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę − w imieniu własnym oraz innych osób będących stronami płatności − na przekazywanie Danych Osobowych takim organom,

• instytucjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych. W szczególności, będziemy informować takie instytucje o każdym wypadku przekazania nam przez Użytkownika Danych fałszywych lub mających na celu oszustwo. Instytucje takie udzielą również innym organizacjom (w Wielkiej Brytanii, Polsce lub innych krajach), w tym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów prawa, dostęp do Danych Osobowych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, przypadków prania pieniędzy lub innych przestępstw. O szczegóły dotyczące instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, którym przekazujemy Dane Osobowe, można się do nas zwrócić, pisząc na adres MLRO@dipocket.org,

• biurom informacji kredytowej. Biura informacji kredytowej mogą wykorzystywać Dane Osobowe na potrzeby analiz statystycznych, testowania i rozwijania obecnej i przyszłej oferty produktów i usług. Biura informacji kredytowej będą przechowywać ewidencję naszych zapytań, a ewidencja ta może być wykorzystywana również przez inne organizacje przy podejmowaniu decyzji dotyczących Użytkownika. Aby nie wpłynąć na zdolność kredytową Użytkownika, będziemy składać jedynie neutralne (punktowo) zapytania, chyba że Użytkownik wyraźnie potwierdzi, że chciałby złożyć wniosek o udzielenie kredytu przez DiPocket, lub za naszym pośrednictwem. Zapytanie neutralne to pytanie zadane w celach innych niż w związku z udzieleniem kredytu. Nie może ono wpłynąć na rating kredytowy Użytkownika ani ocenę punktową (ang. score) przy ubieganiu się o kredyt. Jest ono niewidoczne dla wszystkich kredytodawców poza tym, który złożył dane zapytanie. Zapytanie takie jest odnotowywane w raporcie historii kredytowej Użytkownika, więc Użytkownik dowiaduje się, że zostało złożone, lecz nie ma ono wpływu na jego rating kredytowy ani ocenę punktową przy ubieganiu się o kredyt,

• dowolnej osobie trzeciej, po restrukturyzacji, sprzedaży lub przejęciu którejkolwiek spółki Grupy DiPocket, pod warunkiem, że taka osoba trzecia będzie wykorzystywać Dane Osobowe w tym samym celu, w jakim pierwotnie zostały one nam przekazane i/lub były przez nas wykorzystywane.

Przekazywanie Danych Osobowych zagranicę

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w innych krajach, wewnątrz lub poza Unią Europejską, pod warunkiem, że przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji oraz pod nadzorem FCA. W przypadku, gdy udostępniamy Dane Osobowe organizacjom w innym kraju (w tym poza EOG), upewniamy się, że wyrażają zgodę na stosowanie takiego samego poziomu ochrony, jak stosowany przez nas (w tym celu podejmiemy niezbędne kroki prawne w celu zapewnienia, że taki transfer Danych jest zgodny z prawem). Jeśli nie jest to możliwe – na przykład, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych – dołożymy wszelkich starań, aby udostępnianie Danych było zgodne z prawem.

Wymóg aktualizacji Danych Osobowych

W celu przestrzegania prawa i dla własnego bezpieczeństwa, istotne jest, aby Użytkownik informował nas o zmianach swoich danych do kontaktów oraz wszelkich innych istotnych dla nas zmianach (np. dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego czy adresu poczty elektronicznej) mających zastosowanie do Rachunku Użytkownika.

Korzystanie z Karty

Karta jest przedpłaconą kartą debetową Mastercard na okaziciela. Karta jest ważna do upływu daty ważności, ukazanej na awersie Karty – lub na wizerunku Karty dostępnym online dla wirtualnych kart i opasek płatniczych.

Aby aktywować kartę plastikową, należy postępować z instrukcją dostarczoną wraz z Kartą. Ponadto, należy:

• uniemożliwić innym osobom korzystanie z Karty,

• nie ujawniać kodu PIN lub SecureCode,

• nie zapisywać kodu PIN lub zrobić to w sposób uniemożliwiający innym osobom jego poznanie,

• udostępniać Kartę, jej numer, PIN oraz SecureCode w celu dokonania (lub próby dokonania) transakcji u sprzedawcy lub w bankomacie oznaczonym znakiem akceptacji Mastercard.

Karty można używać we wszystkich miejscach oznaczonych znakiem akceptacji Mastercard: do zakupów w sklepach stacjonarnych – w tym płatności zbliżeniowych, oraz wypłat gotówki z bankomatów, a także do zakupów dokonywanych telefonicznie oraz przez internet. Kartę można również zarejestrować w usłudze Google Pay. Karty umożliwiają również korzystanie z usług cash-back w wypadku zakupów w sklepach stacjonarnych, lecz nie można przy ich użyciu dokonywać innych transakcji gotówkowych, takich jak wypłaty gotówki z banku, zakup czeków podróżnych czy zakup waluty w kantorze wymiany walut. Obowiązują limity i opłaty.

Karta jest automatycznie zarejestrowana w celu uzyskania kodu bezpieczeństwa Mastercard SecureCode („SecureCode”), aby zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Podczas dokonywania transakcji przy użyciu Karty, na stronie internetowej akceptanta może być konieczne podanie kodu, który zostanie przesłany w wiadomości SMS. Więcej informacji na temat SecureCode można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mastercard.us/en-us/consumers/paymenttechnologies/securecode.html.

O ile nie wynika to z zaniedbań po naszej stronie, nie ponosimy odpowiedzialności za odmowę lub opóźnienie akceptacji Karty przez sprzedawcę, ani też za odmowę wypłaty gotówki z bankomatu. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za sposób poinformowania posiadacza Karty o odmowie lub opóźnieniu akceptacji Karty.

Wszystkie transakcje wymagają autoryzacji. Autoryzacja jest również zleceniem Użytkownika do przeprowadzenia transakcji. Zwykle nie autoryzujemy transakcji, jeśli saldo Karty jest niewystarczające do pokrycia transakcji i związanej z nią opłaty transakcyjnej. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny Użytkownik będzie w stanie dokonać transakcji, gdy środki na Karcie są niewystarczające („Niedobór”), niezwłocznie zwrócimy się o pokrycie Niedoboru do Użytkownika. Użytkownik może zwrócić się do nas o informacje dotyczące transakcji w okresie do pięciu lat od daty transakcji.

W przypadku transakcji zbliżeniowej:

(a) poniżej limitu obowiązującego w kraju, w którym posiadacz korzysta z Karty („Limit zbliżeniowy”), transakcję uznaje się za autoryzowaną po przesłaniu danych Karty wymaganych do wykonania transakcji, poprzez umieszczenie Karty w pobliżu urządzenia umożliwiająca odczyt danych zapisanych w module bezstykowym Karty; i

(b) powyżej Limitu Zbliżeniowego transakcję uznaje się za autoryzowaną przez wprowadzenie numeru PIN na terminalu akceptacyjnym. Należy pamiętać, że w niektórych krajach transakcje zbliżeniowe z kodem PIN nie są dostępne i może być konieczne włożenie karty do urządzenia płatniczego w celu autoryzacji za pomocą kodu PIN.

O ile nie wynika to z zaniedbań po naszej stronie, nie mamy obowiązku autoryzacji transakcji w wypadku wystąpienia problemów z działaniem systemu, zdarzeń pozostających poza zasadnie pojętą naszą kontrolą. Dodatkowo, nie jesteśmy zobligowani do autoryzacji transakcji w wypadku podejrzenia niewłaściwego użycia Karty. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec posiadacza Karty za brak autoryzacji transakcji w wymienionych powyżej okolicznościach i/lub za anulowanie Karty bądź zawieszenie możliwości korzystania z Karty.

W przypadku utraty lub kradzieży Karty, lub gdy inna osoba poznała kod PIN, lub jeśli Użytkownik podejrzewa, że Karta, numer Karty lub PIN zostały użyte bez jego zgody, Użytkownik musi:

• zablokować Kartę niezwłocznie, dzwoniąc na numer +48 22 209 2555 lub +44 203 807 2000 (usługa dostępna 24h na dobę), abyśmy mogli dokonać blokady Karty,

• niezwłocznie przestać używać Karty, numeru karty lub kodu PIN.

Możemy dokonać blokady, zastrzeżenia Karty lub kodu PIN z uzasadnionych przyczyn dotyczących:

• bezpieczeństwa Karty, numeru Karty bądź kodu PIN,

• podejrzenia nieuprawnionego lub nielegalnego użycia Karty bądź kodu PIN. W miarę możliwości, powiadomimy posiadacza Karty z wyprzedzeniem o zamiarze oraz przyczynach zablokowania lub zastrzeżenia, za pomocą powiadomienia w Aplikacji. Jeżeli powiadomienie z wyprzedzeniem będzie niemożliwe, powiadomimy posiadacza Karty o fakcie zablokowania lub zastrzeżenia Karty lub kodu PIN niezwłocznie po ich dokonaniu. Obowiązek powiadomienia Użytkownika Karty nie ma zastosowania, jeżeli powiadomienie naruszałoby uzasadnione środki bezpieczeństwa lub byłoby niezgodne z przepisami prawa,

• w sytuacjach, gdy dostawca nie jest w stanie uzyskać autoryzacji transakcji w Internecie w celu potwierdzenia dostępności środków na rachunku posiadacza Karty w kwocie wystarczającej na pokrycie transakcji, np. w wypadku transakcji na pokładzie pociągu, statku bądź samolotu, oraz • zakupów na stacjach benzynowych, podczas których akceptant dokonuje weryfikacji kodu PIN bez podania ostatecznej kwoty transakcji.

Transakcja przy użyciu Karty zostaje uznana za autoryzowaną przez posiadacza Karty po dokonaniu przez posiadacza Karty autoryzacji zgodnie z instrukcjami podanymi przez akceptanta lub sprzedawcę detalicznego bądź wyświetlonymi na ekranie bankomatu, które mogą obejmować:

• podanie kodu PIN lub kodu SecureCode,

• podanie danych Karty i/lub innych żądanych danych,

• zbliżenie Karty do czytnika kart w celu dokonania płatności.

W wypadku podejrzenia próby nielegalnego użycia Karty, możemy polecić posiadaczowi Karty potwierdzenie transakcji przed autoryzacją lub po autoryzacji transakcji.

Posiadacz Karty nie może wycofać ani anulować autoryzacji transakcji.

Posiadacz Karty może żądać od nas zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji, zainicjowanej przez lub za pośrednictwem odbiorcy, jeśli taka transakcja została przeprowadzona, gdy:

(a) kwota transakcji nie była określona precyzyjnie w momencie autoryzacji; i

(b) kwota transakcji jest wyższa niż spodziewana, biorąc pod uwagę typ i wartość poprzednich transakcji, zapisów Umowy oraz jakichkolwiek ważnych okoliczności zdarzenia.

Takiego zwrotu można żądać w terminie 8 tygodni od dnia transakcji.

Przelew pieniędzy na Kartę

Dla zarejestrowanych Użytkowników, z zastrzeżeniem uprawnień posiadanego typu Karty, oferujemy kilka opcji doładowania Karty, które mogą obejmować przelewy z kart wydanych przez inne banki, przelewy bankowe w wybranych walutach i wpłaty gotówkowe w wybranych lokalizacjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z odpowiednią Tabelą Limitów dostępną na Stronie Internetowej lub dostarczoną wraz z Kartą.

We wszystkich przypadkach środki zostaną przelane na Kartę w kwocie równej kwocie przekazanej/zdeponowanej, po odliczeniu odpowiednich opłat określonych w Warunkach korzystania z Karty.

Staramy się zasilić Kartę, gdy tylko otrzymamy powiadomienie, że pieniądze zostały na nią przelane. Przelewy z innej karty będą realizowane natychmiastowo za pośrednictwem naszych systemów, a przychodzące przelewy bankowe i depozyty gotówkowe tak szybko, jak to będzie możliwe i nie później niż na koniec dnia, w którym otrzymamy je w imieniu Użytkownika, jeśli jest to dzień roboczy lub rano następnego dnia roboczego, jeśli otrzymamy pieniądze podczas święta w Wielkiej Brytanii.

Korzystanie z Karty w obcych walutach

W wypadku dokonania płatności przy użyciu Karty w walucie innej niż waluta Karty, kwota transakcji zostanie przeliczona przez Mastercard w dniu przetwarzania transakcji po kursie mającym zastosowanie do wszystkich przeliczeń określonych walut. Oznacza to, że kurs wymiany może się różnić od kursu z dnia dokonania płatności, jeżeli płatność będzie przetwarzana przez program kart w dniu późniejszym. Kurs wymiany stosowany przez Mastercard jest dostępny na stronie https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html lub mastercard.pl. Z tytułu wymiany walut pobierana jest również prowizja, obliczana na podstawie kwoty płatności zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat.

W niektórych przypadkach, bankomaty i terminale płatnicze udostępniają opcję wyświetlenia kwoty płatności bądź wypłaty w walucie Karty lub w walucie innej niż waluta wypłaty lub zakupu, oraz umożliwiają wybór płatności w walucie Karty. Kursy wymiany walut w takim przypadku udostępniane są przez operatora terminalu lub bankomatu, są niezależne od nas i nie są zawarte w Tabeli Prowizji i Opłat. Przed autoryzacją transakcji należy sprawdzić kurs wymiany w bankomacie, terminalu lub u odpowiedniego operatora.

Korzystanie z aplikacji mobilnej Discontu („Aplikacja”)

Aplikacja to najwygodniejsze i bezpieczne narzędzie do zarządzania Rachunkiem i zapewnia pełną funkcjonalność, włączając (między innymi) różne sposoby wysyłania i otrzymywania środków oraz otwieranie portfela na pieniądz elektroniczny. Użytkownik może połączyć Kartę z Aplikacją i/lub zamówić Kartę przez Aplikację.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług Aplikacji niezbędne jest pobranie jej na telefon komórkowy. Obecnie dostępne są wersje Aplikacji na kompatybilne smartfony, na których zainstalowany jest system operacyjny Android 5.0 lub iOS 9.0 (lub nowsze wersje). Możemy w dowolnym czasie zmienić wersję systemu operacyjnego, z którym współpracuje Aplikacja, z zastrzeżeniem poinformowania o tym Użytkowników z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w przypadku zaprzestania wspierania dotychczasowych wersji systemu operacyjnego. Niektóre elementy aplikacji mogą nie być dostępne na pewnych platformach lub w pewnych systemach operacyjnych.

Użytkownik zobowiązuje się do:

• zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi pobierania, użytkowania i eksportowania Aplikacji,

• pobierania Aplikacji wyłącznie z oficjalnego źródła dostawcy systemu operacyjnego Użytkownika oraz nieinstalowania i nieużywania Aplikacji na urządzeniach, na których dokonano samowolnego usunięcia ograniczeń systemu operacyjnego (ang. jailbreaking) lub na których dokonywano samowolnych modyfikacji z poziomu administratora systemu (ang. rooting),

• niewykorzystywania Aplikacji w jakikolwiek nielegalny sposób, w nielegalnym celu lub w sposób niezgodny z niniejszą Umową, a także niedziałania w celu popełnienia oszustwa lub w złym zamiarze, przykładowo poprzez włamanie lub wprowadzanie złośliwego kodu do Aplikacji, systemu Android, iOS lub innego systemu operacyjnego,

W razie wykorzystywania przez Użytkownika funkcjonalności Aplikacji, która wymaga dostępu do informacji znajdujących się na jego urządzeniu (na przykład w celu wgrania zawartości), Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Aplikacji do jego urządzenia i zgromadzonych na nim informacji w sposób opisany Warunkach ogólnych. Informujemy, że Aplikacja będzie korzystać z dostępu do danych osobowych Użytkownika wyłącznie wtedy gdy, i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do korzystania z funkcjonalności Aplikacji. Korzystanie z usług Aplikacji może się wiązać z obciążeniem opłatami pobieranymi przez dostawcę usług telefonii komórkowej lub transmisji danych, według uzgodnionej z nim taryfy opłat.

Aplikacja może wykorzystywać lub zawierać oprogramowanie dostawców zewnętrznych lub materiały chronione prawami autorskimi; może też podlegać postanowieniom licencji udzielonych przez dostawców zewnętrznych lub innych licencji na zasadzie „open source”.

Jeśli Użytkownik zaloguje się do swojego konta w Aplikacji na urządzeniu mobilnym innej osoby, powiadomienia typu „push” będą przekierowywane na to urządzenie mobilne do momentu, gdy Użytkownik zaloguje się do swojego konta w Aplikacji na innym urządzeniu.

Niektóre Usługi mogą nie być dostępne w kraju Użytkownika, a ich włączenie do Umowy nie może być interpretowane jako nasz obowiązek świadczenia Usług. Jednak po udostępnieniu którejkolwiek z Usług możemy ją wycofać wyłącznie zgodnie z zasadami „Zmiany Umowy” przedstawionymi poniżej.

Od czasu do czasu aktualizacje Aplikacji mogą być wydawane za pośrednictwem App Store firmy Apple, Google Play lub innych sklepów z aplikacjami, gdzie dostępna będzie do pobrania Aplikacja. W zależności od aktualizacji, korzystanie z Aplikacji może być niemożliwe do momentu pobrania jej najnowszej wersji i zaakceptowania nowych warunków.

Subkonta i Karty

Oprócz Konta Głównego, Użytkownik może zdecydować się na posiadanie kilku subkont w Aplikacji („Subkonta”) w wybranych walutach. Lista wybranych walut jest dostępna w Aplikacji podczas otwierania Subkonta.

Do każdego Subkonta w wybranych walutach można zamówić dodatkowe Karty – wirtualną (której dane są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej, i której nie można używać w sieciach fizycznej akceptacji kart, takich jak terminale POS czy bankomaty) lub fizyczną (plastikową). Do każdego Subkonta można posiadać zarówno Kartę wirtualną, jak fizyczną.

Aplikacja zawiera opcjonalną funkcję kontroli wydatków, umożliwiającą indywidualną kontrolę parametrów akceptacji i limitów Karty. Gdy funkcja jest dostępna i aktywowana, umożliwia włączanie i wyłączanie według własnego uznania i ze skutkiem natychmiastowym akceptację Karty według kanału (np. w bankomatach, punktach sprzedaży, handlu elektronicznym), według kraju (np. ograniczenie użytkowania za granicą) i według kategorii handlowców. Umożliwia także Użytkownikowi ograniczenie limitów wydatków.

Konta Współdzielone

Subkonta (z wyłączeniem Głównego Subkonta) można współdzielić z dowolną liczbą innych klientów, po wysłaniu odpowiedniego zaproszenia za pośrednictwem Aplikacji. W takim wypadku:

• zaproszenie dotyczy wyłącznie konkretnego Subkonta, do którego zostało wysłane, nie zaś wszystkich Subkont posiadanych przez osobę wysyłającą zaproszenie,

• w wypadku zaproszenia Klienta do współdzielenia Subkonta bądź otrzymania takiego zaproszenia, Użytkownik wyraża zgodę, aby wszystkie środki zgromadzone na tym Subkoncie oraz wszystkie funkcje Subkonta mogły być wykorzystywane niezależnie przez niego oraz inne osoby współdzielące to Subkonto (co oznacza, że możemy przyjmować zlecenia od każdego klienta współdzielącego Subkonto),

• klient współdzielący Subkonto − z wyłączeniem pierwotnego posiadacza Subkonta − może w każdym czasie zaprzestać jego współdzielenia, • pierwotny posiadacz Subkonta może w każdym czasie jednostronnie zaprzestać jego współdzielenia z innymi klientami,

• w wypadku, gdy klient współdzielący Subkonto − z wyłączeniem pierwotnego posiadacza Subkonta − ogłosi upadłość lub zostanie poddany innemu, analogicznemu postępowaniu, współdzielenie przez niego Subkonta zostanie zakończone,

• w wypadku, gdy pierwotny posiadacz Subkonta ogłosi upadłość lub zostanie poddany innemu, analogicznemu postępowaniu, współdzielenie Subkonta przez wszystkich pozostałych klientów zostanie zakończone,

• korzystając z Konta Współdzielonego Użytkownik potwierdza, że rozumie jego funkcje i zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich sporów, jakie mogą powstać pomiędzy Użytkownikiem a pozostałymi klientami współdzielącymi Subkonto.

Konta Użytkowników Nadzorowanych są udostępniane Opiekunowi Konta i nie można ich udostępniać innym osobom. Opiekun Konta może w każdej chwili wycofać wszystkie środki dostępne na kontach nadzorowanych i zakończyć nadzór, dzięki czemu Użytkownik Nadzorowany nie będzie już mógł korzystać ze swojego Rachunku i Kart.

Kiedy Użytkownik Nadzorowany osiągnie wiek 18 lat, zostanie poproszony o ponowne zaakceptowanie Warunków ogólnych i jego nadzorowane konta automatycznie przestaną być współdzielone z Opiekunem.

Wykonywanie płatności niekartowych przez Aplikację

W celu zapewnienia ochrony środków na rachunku oraz uniknięcia pomyłek, zrealizujemy złożone przez Użytkownika zlecenia płatności wyłącznie pod warunkiem, że uzna je za prawidłowe, kompletne i złożone przez określonego Użytkownika:

• prawidłowe: o ile zlecenie płatności nie zawiera oczywistych błędów, uznajemy, że Użytkownik podał prawidłowe dane. Dotyczy to w szczególności podanego przez Użytkownika numeru rachunku lub numeru telefonu odbiorcy płatności;

• kompletne: nie podejmujemy prób przetwarzania niekompletnych zleceń;

• złożone przez określonego użytkownika: uznajemy, że zlecenie zostało złożone przez określonego Użytkownika, jeżeli zostało ono złożone za pośrednictwem Aplikacji z użyciem danych określonego Użytkownika, lub jeżeli do złożenia zlecenia użyto jego Karty, kodu PIN i/lub hasła.

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, realizujemy zlecenia płatności z rachunku Użytkownika, pod warunkiem, że:

 

• na rachunku Użytkownika dostępne są środki w kwocie wystarczającej do pokrycia płatności w chwili jej realizacji,

• Użytkownik wypełni wszystkie wymagane pola w Aplikacji. Wymagane pola zależą od rodzaju płatności i są dobrze widoczne na odpowiednich ekranach w Aplikacji; oraz

• kwota płatności jest wyższa od kwoty minimalnej i niższa od kwoty maksymalnej, zgodnie z Tabelą Limitów.

Spełnienie tych trzech warunków stanowi złożenie zlecenia płatności („Zlecenie”).

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków w odniesieniu do transakcji płatności skutkuje uznaniem Zlecenia za niekompletne, i w takim wypadku nie będziemy zobowiązani do jego realizacji.

Nie możemy zrealizować Zlecenia, jeżeli Użytkownik nie posiada na rachunku środków wystarczających do jego pokrycia (chyba że Zlecenie dotyczy płatności gwarantowanych przez nas). Jeżeli Użytkownik posiada na rachunku środki wystarczające do pokrycia płatności, lecz nie posiada środków na uregulowanie opłaty z tytułu realizacji tej płatności, możemy mimo to, według własnego uznania, zrealizować Zlecenie.

W wypadku płatności za pośrednictwem systemów międzybankowych, prześlemy złożone przez Użytkownika Zlecenie do odpowiedniego banku partnerskiego w najkrótszym możliwym czasie, tj. przez Internet, tak szybko, jak to możliwe i nie później niż do godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego, jeżeli Zlecenie zostało złożone w dniu roboczym do godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego, lub nie później niż do godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego w następnym dniu roboczym, jeżeli Zlecenie zostało złożone w dniu roboczym po godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego, w sobotę, w niedzielę, lub w dniu ustawowo wolnym od pracy w kraju odpowiedniego banku partnerskiego. Bank partnerski zrealizuje przesłane mu Zlecenie w zwyczajowym terminie realizacji określonego rodzaju płatności (zazwyczaj w ciągu 1 dnia w wypadku płatności krajowych1, 1 dnia w wypadku płatności SEPA i do 4 dni w wypadku płatności SWIFT). Jeżeli realizacja Zlecenia wymaga wymiany walut, zawsze staramy się zrealizować Zlecenie w najkrótszym możliwym czasie, jednak w zależności od waluty, jego realizacja może trwać do 2 dni roboczych, a do tego należy jeszcze doliczyć czas potrzebny na przelew środków do i od dostawcy usług walutowych DiPocket. Złożone Zlecenie nie może zostać anulowane przez Użytkownika.

* Na terenie Wielkiej Brytanii DiPocket korzysta z systemu BACS, w którym proces rozliczenia trwa trzy dni.

Płatności pomiędzy rachunkami Użytkowników realizowane są natychmiastowo, z następującymi zastrzeżeniami:

• jeżeli realizacja Zlecenia wymaga wymiany walut, uznanie środków na rachunku odbiorcy może nastąpić z opóźnieniem do dwóch dni roboczych,

• jeżeli odbiorca płatności nie zaakceptował płatności od Użytkownika, przelew zostanie zainicjowany niezwłocznie i odpowiednia kwota zostanie zablokowana na rachunku nadawcy, lecz nie będzie ona dostępna na rachunku odbiorcy do chwili zaakceptowania przez niego przelewu. Jeżeli odbiorca nie zaakceptuje przelewu w ciągu siedmiu dni, środki zostaną odblokowane i będą ponownie dostępne na rachunku nadawcy,

• jeżeli odbiorca nie posiada Subkonta w walucie przelewu, będziemy oczekiwać na wydanie przez niego polecenia wymiany środków na walutę, w której odbiorca posiada Subkonto, bądź otwarcia Subkonta w walucie przelewu,

• jeżeli odbiorca nie jest Użytkownikiem, przelew zostanie zainicjowany niezwłocznie i odpowiednia kwota zostanie zablokowana na rachunku nadawcy, a odbiorca zostanie powiadomiony o dostępności płatności za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu, który nadawca podał nam w celu realizacji przelewu. Jeżeli odbiorca nie zarejestruje się jako Użytkownik i nie zaakceptuje przelewu w ciągu siedmiu dni, środki zostaną odblokowane i będą ponownie dostępne na rachunku nadawcy.

Jeśli Użytkownik dostarczył nam kompletne Zlecenie, które uznaliśmy za poprawne, ale przez pomyłkę dokonał płatności na rzecz innego Użytkownika, pozostaje to kwestią między nadawcą a odbiorcą, a my nie będziemy brać udziału ani będziemy stroną w wynikłym sporze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za omyłkowe Zlecenie nam dokonania tej samej płatności więcej niż jeden raz.

Przelewy pieniężne na Rachunek

Płatność wpływająca na Rachunek Użytkownika zostanie uznana nie później niż na koniec dnia, w którym otrzymamy środki w imieniu Użytkownika, jeżeli jest to dzień roboczy, lub rano w następnym dniu roboczym, jeżeli otrzymamy środki w imieniu Użytkownika w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Płatności od innych Użytkowników będą uznawane na rachunku niezwłocznie, jeżeli Użytkownik uprzednio zaakceptował płatność od tego nadawcy, w przeciwnym wypadku środki będą dostępne natychmiast po zaakceptowaniu takiej płatności. Jeżeli Użytkownik w ciągu siedmiu dni nie zaakceptuje płatności, środki zostaną zwrócone do nadawcy.

Jeżeli Użytkownik nie posiada Subkonta w walucie płatności, będziemy oczekiwać na wydanie przez niego polecenia wymiany środków na walutę, w której Użytkownik posiada Subkonto, bądź otwarcia Subkonta w walucie płatności (jeśli posiadamy taką walutę w ofercie).

W wypadku użycia karty wydanej przez inny bank w celu zasilenia Rachunku, możemy udostępnić Użytkownikowi odpowiednie środki dopiero po ich otrzymaniu. W wypadku próby odzyskania środków wykorzystanych do zasilenia Rachunku za pomocą jakiegokolwiek mechanizmu związanego z systemem danej karty, zastrzegamy sobie prawo do zbadania sprawy i, jeżeli będzie to uzasadnione, zakwestionowania próby odzyskania środków. DiPocket jest uprawniony do ujawnienia danych Użytkownika, szczegółów dotyczących jego rachunku oraz wszelkich transakcji płatniczych, według własnego uznania, organizatorom systemu karty, w celu zakwestionowania próby odzyskania środków.

W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że Użytkownik nie będzie mógł dokonywać płatności czekiem na Rachunek. Wpłaty w gotówce mogą być dostępne w wybranych walutach i krajach. W przypadku zainteresowania taką usługą, należy sprawdzić dostępność usługi wpłaty gotówkowej z Biurem Obsługi Klienta DiPocket.

Wymiana walut

Oferujemy funkcję wymiany walut online w godzinach funkcjonowania rynku (tj. przez przerw, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Aktualna lista dostępnych walut jest dostępna podczas wybierania waluty konta odbiorcy. Lista dostępnych walut może ulec zmianie z powodu wprowadzenia ograniczeń regulacyjnych, wycofania waluty przez nasz bank partnerski lub dostawcę waluty, lub wprowadzenia ograniczeń w operacjach w takiej walucie w związku z problemami związanymi z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Jeśli to będzie możliwe, Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym dwa miesiące przed wycofaniem oferty.

Po wyborze płatności, która wymaga wymiany walut, ale przed jej realizacją, poinformujemy Użytkownika o aktualnym kursie walutowym, po jakim zrealizowana zostanie wymiana. W godzinach funkcjonowania rynku kursy walutowe są na bieżąco aktualizowane w Internecie. Poza godzinami funkcjonowania rynku oraz podczas przerw w działaniu systemów, stosowany będzie ostatni kurs walutowy dostępny w naszych systemach w danym czasie. Niezależnie od powyższych postanowień i w zależności od warunków rynkowych, zastrzegamy sobie prawo do nierealizowania usług wymiany walut poza godzinami funkcjonowania rynku oraz podczas przerw w działaniu systemów lub podczas okresów szczególnie wysokiej niestabilności waluty.

W razie próby dokonania płatności w walucie innej niż waluta domyślna Użytkownika, jeżeli dany Użytkownik posiada Subkonto w walucie płatności i dysponuje na nim środkami wystarczającymi do realizacji płatności, zaproponujemy Użytkownikowi wykorzystanie tych środków i zrezygnowanie z wymiany walut.

Omyłkowe uznania

Niekiedy bank może anulować zrealizowaną płatność (np. w wypadku płatności będących wynikiem oszustwa), lub płatność może zostać uznana na Rachunku Użytkownika przez pomyłkę. Zdarza się to rzadko, lecz w razie niespodziewanego uznania Rachunku prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam tego zdarzenia.

W celu naprawy błędu, możemy cofnąć uznanie Rachunku, nawet wówczas, gdy zezwolił Użytkownikowi na realizację płatności lub wypłatę gotówki z nieprawidłowo uznanych środków.

Ochrona bezpieczeństwa Karty i Rachunku

Użytkownik jest zobowiązany do ochrony bezpieczeństwa Karty i jej danych – w tym numeru PAN (16-cyfrowego numer umieszonego na awersie karty), daty ważności, CVV (3-cyfrowego numer umieszczonego na rewersie Karty) oraz PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego), które stanowią razem „Spersonalizowane Narzędzia Bezpieczeństwa”. Obejmuje to również wszelkie dane Karty zarejestrowanej w portfelach elektronicznych (e-wallet), na stronach internetowych sprzedawców lub na urządzeniach takich, jak telefony komórkowe. Jeśli zarejestrowałeś Kartę na urządzeniu lub w portfelu elektronicznym, będą to również hasła i procesy zabezpieczeń, używane do uzyskania dostępu do urządzenia lub portfela (ID Urządzenia, kody dostępu lub hasła) oraz wszelkie odciski palców lub inne dane biometryczne lub metody identyfikacji przechowywane na Urządzeniu. Należy pamiętać, że nie wszystkie Spersonalizowane Narzędzia Bezpieczeństwa mogą mieć zastosowanie dla Karty.

W kontaktach z Użytkownikiem nigdy nie żądamy podania Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa, ani też nie zlecamy nikomu, aby tego żądał w naszym imieniu. Jeżeli ktokolwiek zwróci się do Użytkownika z takim żądaniem, będzie to prawdopodobnie próba oszustwa i w żadnych okolicznościach nie należy podawać takiej osobie Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa. O każdym takim żądaniu należy nas niezwłocznie zawiadomić. Należy również ostrożnie podchodzić do poczty elektronicznej od nadawców podających się za DiPocket, a w szczególności żądających podania Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa.

W wypadku kontaktu telefonicznego zainicjowanego przez Użytkownika może zajść potrzeba identyfikacji Użytkownika, w zależności od charakteru zadanego pytania. Identyfikacji możemy dokonać prosząc (np. w formie odpowiedzi na pytania) o podanie pewnych informacji znanych wyłącznie Użytkownikowi oraz losowo wybranych cyfr określonych kodów dostępu lub haseł, lecz w żadnym wypadku nie prosimy Użytkownika o podanie pełnego numeru PIN. Numerów ani haseł nie należy podawać nikomu, nawet, jeżeli osoba, która zwraca się o ich podanie wydaje się być urzędnikiem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za jakość, bezpieczeństwo, zgodność z prawem oraz wszelkie inne aspekty towarów lub usług nabywanych z użyciem Karty Rabatowej. Wszelkie spory dotyczące transakcji kupna lub płatności przeprowadzonych z użyciem Kart należy rozstrzygać z właściwym dostawcą towarów lub usług.

W wypadku utraty, kradzieży lub podejrzenia niewłaściwego użycia Karty, należy niezwłocznie skontaktować się z DiPocket telefonicznie pod numerem +48 22 209 2555 lub +44 203 807 2000.

Saldo i wyciągi

Użytkownik może sprawdzić saldo konta i historię transakcji wchodząc na Stronę internetową lub w Aplikacji, w zależności od dostępności usługi. Akceptując Warunki ogólne, Użytkownik wyraża zgodę na nieotrzymywanie wyciągów w formie papierowej. Na życzenie Użytkownika, możemy − kierując się własnym uznaniem − przekazywać dodatkowe wyciągi i /lub ewidencje transakcji na papierze lub w innej formie, lecz w takich wypadkach możemy obciążyć Użytkownika opłatą manipulacyjną określoną w Tabeli Prowizji i Opłat, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed wykonaniem takiej usługi.

Wykup środków

Użytkownik może zlecić nam dokonanie zwrotnego przelewu całości lub części należących do niego środków pieniężnych na Rachunku („Środki”) w ciągu pięciu lat od zamknięcia Rachunku. Środki zostaną przelane na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w tym samym dniu roboczym. W ciągu pierwszych 12 miesięcy po zamknięciu konta, przelew Środków jest bezpłatny, o ile wskazany rachunek bankowy jest w walucie Rachunku i znajduje się on w kraju, gdzie dana waluta jest prawnym środkiem płatniczym, w regionie SEPA. Po dwunastu miesiącach od zamknięcia Rachunku lub w przypadku, gdy wymagane są międzynarodowe przelewy bankowe, mogą obowiązywać opłaty zgodnie z Tabelą Prowizji i Opłat. Wspomniana zasada transferu zwrotnego Środków ma zastosowanie również do wykupu pieniądza elektronicznego wydanego przez DiPocket.

W razie problemów…

W wypadku poniesienia straty z powodu nieautoryzowanej transakcji dokonanej na skutek:

• użycia zgubionej lub ukradzionej Karty; lub

• niepowzięcia innych uzasadnionych środków w celu zabezpieczenia Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa oraz

niepowiadomienia nas o utracie Karty bądź niezachowania środków ostrożności w celu ochrony Narzędzi Bezpieczeństwa, posiadacz Karty będzie zobowiązany zapłacić kwotę maksymalnie 50 GBP (lub ekwiwalentu w zależności od waluty Karty) za każdy przypadek utraty, kradzieży lub przywłaszczenia.

Jeżeli posiadacz Karty świadomie lub w wyniku rażącego niedbalstwa:

• nie zapewni ochrony Narzędzi Bezpieczeństwa, lub

• nie powiadomi niezwłocznie nas o utracie Karty (w szczególności w wypadku podejrzenia, że Karta mogła zostać znaleziona przez inną osobę),

określone powyżej ograniczenie odpowiedzialności do kwoty 50 GBP nie będzie obowiązywać w odniesieniu do strat poniesionych przed powiadomieniem nas o zaszłym zdarzeniu.

W wypadku, gdy jesteśmy jest w stanie wykazać, że posiadacz Karty działał nielegalnie ponosząc stratę na skutek nieautoryzowanej transakcji, odpowiedzialność posiadacza Karty z tytułu jej niewłaściwego użycia jest nieograniczona i nie podlega żadnym z określonych powyżej ograniczeń.

Posiadacz Karty może powiadomić nas o nieautoryzowanej, niezrealizowanej bądź nieprawidłowo zrealizowanej transakcji płatniczej przy użyciu Karty w terminie 13 miesięcy od zajścia danego zdarzenia. Jeżeli posiadacz Karty powiadomi o zajściu danego zdarzenia w określonym powyżej terminie, a transakcja faktycznie nie została autoryzowana lub zrealizowana bądź została zrealizowana nieprawidłowo, niezwłocznie, w odpowiedni sposób i zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących regulacji, dokonamy zwrotu kwoty transakcji na Rachunek posiadacza Karty. W sprawie błędnych lub spornych transakcji należy kontaktować się z DiPocket za pośrednictwem dipocket.org/pl/contact lub telefonicznie, pod numerem +48 22 209 2555 lub +44 203 807 2000.

W wypadku użycia Karty bez zgody jej posiadacza, utraty bądź kradzieży Karty lub podejrzenia niewłaściwego użycia Karty, możemy poprosić o przesłanie w ciągu 7 dni pisemnego potwierdzenie utraty, kradzieży lub ewentualnego nadużycia na adres DiPocket Limited, 532 Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, Londyn, SE1 0HS, Wielka Brytania lub na adres Warsaw Business Center ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa. DiPocket ma prawo ujawnić wszelkie informacje, jakie uzna za niezbędne, uprawnionym organom ścigania.

Zakres odpowiedzialności wobec Użytkownika

Zgodnie z limitami określonymi przez obowiązujące w Polsce prawo oraz zgodnie z treścią tej Umowy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie naszych zobowiązań wynikających z tej Umowy.

Użytkownik nie może żądać od nas pokrycia straty lub szkody, jeżeli:

• Użytkownik domaga się pokrycia straty lub szkody z tytułu utraty zysków, transakcji, utraconej korzyści czy możliwości biznesowych,

• Użytkownik działał z zamiarem oszustwa lub dopuszczał się rażącego niedbalstwa,

• Użytkownik dopuścił się naruszenia Warunków ogólnych lub jakakolwiek informacja podana przez Użytkownika była nieprawdziwa, jeśli istnieje związek pomiędzy tą informacją a zaistniałą szkodą;

• niemożność działania była spowodowane nienormalnymi i nieprzewidzianymi okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, w wyniku których − pomimo podjęcia wszelkich starań − nie byliśmy w stanie wykonać naszych obowiązków wynikających z Warunków ogólnych, co może obejmować awarie sprzętu, strajki lub poważne problemy związane z działaniem systemu płatniczego.

Żadne z powyższych zastrzeżeń nie będzie mieć zastosowania ani żadne postanowienie Umowy nie zwolni nas z odpowiedzialności, jeżeli:

 

• będziemy działać z zamiarem popełnienia oszustwa,

• dopuścimy się rażącego niedbalstwa, lub

• to my ponosimy winę za daną sytuację, a prawo nie pozwala na wyłączenie ani ograniczenie naszej odpowiedzialności.

Zmiany Umowy

Możemy wprowadzać zmiany do Warunków ogólnych, w okolicznościach wymienionych poniżej.

Pod warunkiem zawiadomienia Użytkownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem możemy wprowadzić zmiany do każdej części Umowy wyłącznie w niezbędnym zakresie, jeżeli zajdzie co najmniej jedna ze wskazanych poniżej ważnych okoliczności:

• wprowadzenie lub zmiana w zakresie naszego zobowiązania do tworzenia rezerw określonych przepisami prawa regulującego działalność finansową lub standardów rachunkowości nieuwzględniona w przepisach obowiązujących w dniu zawarcia Umowy,

• nałożenie opłat, podatków lub innych kosztów nałożonych przepisami prawa, które nie były przewidziane w przepisach prawa obowiązujących w dniu zawarcia Umowy,

• zmiana przepisów prawa regulujących działalność sektora finansowego, rekomendacji, zaleceń lub dobrych praktyk wydawanych przez organy nadzoru lub też przepisów dotyczących sektora finansowego, która mają wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, a które nie obowiązywały w dniu zawarcia Umowy,

• wydanie decyzji lub orzeczeń sądowych w zakresie wpływającym na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy,

• dostosowanie usług świadczonych na podstawie Umowy do warunków rynkowych związanych z postępem technologicznym,

• nastąpi zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS co najmniej o 0,5% punktu procentowego,

a zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie w zakresie i kierunku wynikającym z przyczyny, która wystąpiła i nie później niż w ciągu 1 miesiąca od wystąpienia przesłanki takiej zmiany.

Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z wprowadzonych zmian, może on:

• podjąć opisane poniżej kroki w celu rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez żadnych kosztów, albo

• zawiadomić nas, że nie akceptuje zmiany i chciałby rozwiązać Umowę bez żadnych opłat − w takim wypadku Umowa przestanie obowiązywać w dniu bezpośrednio poprzedzającym datę wprowadzenia danej zmiany w życie.

Jeżeli Użytkownik nie rozwiąże Umowy w wyżej opisanym trybie, po upływie dwumiesięcznego okresu zawiadomienia uznamy, że zaakceptował on dane zmiany.

DiPocket może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na powiązaną spółkę w dowolnym momencie, pod warunkiem zawiadomienia o takim fakcie nie mniej niż na jeden miesiąc przed i bez konieczności uzyskania wyraźniej zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik sprzeciwi się cesji, może anulować swoją Kartę i zakończyć Umowę bez żadnych opłat, tak aby Umowa przestała obowiązywać w dniu poprzedzającym datę cesji. Użytkownik Nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Anulowanie Usług

Umowa wygasa w dniu upływu ważności Karty, chyba że przed wygaśnięciem wydana zostanie nowa Karta na żądanie Użytkownika lub zgodnie z naszą polityką ponownego wydania Karty. Podczas gdy Karta pozostaje niewykorzystana lub w przypadku Rachunków bez Karty, Umowa będzie obowiązywać przez czas nieokreślony i będzie kontynuowana, chyba że zostanie rozwiązana w dowolnym momencie przez Użytkownika lub przez nas zgodnie z procedurami określonymi poniżej.

Warunki anulowania Usług przez Użytkownika

Użytkownik może anulować Usługi w dowolnym momencie.

Dodatkowo, jako konsument, Użytkownik w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy poprzez zaakceptowanie Warunków ogólnych może poinformować nas o chęci odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów jakichkolwiek prowizji i opłat, z wyjątkiem opłat należnych z tytułu udostępnienia zawnioskowanych Usług lub Usług, które zostały już zrealizowane. W wypadku odstąpienia od Umowy, Umowa zostanie uznana za niebyłą, a wszystkie Środki Użytkownika zostaną mu zwrócone w ciągu 10 dni od daty odstąpienia.

W wypadku odstąpienia od Umowy należy wskazać rachunek bankowy, na który mają być przelane wszystkie Środki. Anulowanie Usług oraz wypłata Środków w walucie Karty są bezpłatne. Jeśli Użytkownik poprosi o przelanie Środków w innej walucie niż waluta Rachunku, może zostać naliczona opłata (z tytułu wymiany walut i przelewu bankowego), która zostanie Użytkownikowi przedstawiona zawsze przed potwierdzeniem przelewu i w żadnym wypadku opłata za przelew nie przekroczy równowartości 20 euro.

Jeżeli na zamknięty Rachunek dokonana zostanie wpłata, postaramy się odesłać wpłacone środki ich nadawcy, pod warunkiem, że będziemy posiadać niezbędne w tym celu dane.

Warunki anulowania Usług przez nas

Możemy rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (i anulować Kartę Użytkownika), jeżeli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że Użytkownik dopuścił się jednego z poniższych zabronionych działań:

• Użytkownik postawił nas w sytuacji grożącej naruszeniem przez nas przepisów prawa, regulacji lub niedopełnieniem innych spoczywających na nas obowiązków, jeżeli będziemy w dalszym ciągu prowadzić jego Rachunek lub Kartę,

• Użytkownik używa swojego Rachunku do dokonywania lub otrzymywania płatności do lub z portfeli kryptowalutowych,

• Użytkownik przekazał nam w jakimkolwiek czasie fałszywe informacje,

• Użytkownik dopuścił się (lub usiłował się dopuścić) oszustwa na szkodę DiPocket lub innego podmiotu,

• Użytkownik wykorzystuje (lub pozwala innej osobie wykorzystywać) swój Rachunek w sposób sprzeczny z prawem lub w ramach działalności przestępczej (co obejmuje wpłacanie na rachunek dochodów z przestępstwa), • wbrew zasadom Użytkownik pozwala innej osobie korzystać ze swojego Rachunku lub Karty,

• jeśli nie dokonano żadnej transakcji na Rachunku przez nieprzerwany okres 12 miesięcy.

Możemy również rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (i zaprzestać świadczenia Usług), jeżeli:

• prowadzenie Rachunku Użytkownika może narazić nas (lub inną spółkę Grupy DiPocket) na kroki prawne lub sankcje ze strony organu administracji publicznej, organu nadzoru lub organu odpowiedzialnego za egzekwowania prawa,

• stwierdzimy, że Użytkownik przestał spełniać warunki umożliwiające posiadanie Rachunku (na przykład w wyniku zmiany kraju zamieszkania). O zamiarze zamknięcia Rachunku staramy się informować z wyprzedzeniem, jeżeli jednak dalsze prowadzenie Rachunku lub oferowanie usług na rzecz Użytkownika spowodowałoby naruszenie przez nas jakichkolwiek zasad lub przepisów prawa, będziemy zmuszeniu do zamknięcia lub zablokowania rachunku ze skutkiem natychmiastowym.

Reklamacje

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek powody do niezadowolenia ze swojej Karty lub Usług, proszę nas o tym zawiadomić, aby umożliwić nam rozwiązanie zgłoszonego problemu. Reklamacje można zgłaszać:

1. na piśmie przesłanym pocztą, Reklamację na piśmie można przesłać na adres: a. DiPocket Limited Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Suite 113 Wierzbowa Business Center ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa, Polska b. Customer Service, Suite 532 – Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom;

2. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 209 2555 lub +44 203 807 0660;

3. drogą elektroniczną z wykorzystaniem metod kontaktu dostępnych na stronie internetowej dipocket.org/pl/contact.

Na wszystkie otrzymane reklamacje zostanie udzielona odpowiedź. Dotyczy to również reklamacji dotyczących naszych pracowników. Staramy się odpowiedzieć na odebrane reklamacje w ciągu 24 godzin. Jeśli reklamacja zostanie złożona w dzień wolny od pracy lub święto, zostanie odebrana w przeciągu 24 godzin od momentu powrotu pracowników do pracy, przykładowo jeśli otrzymamy wiadomość email z reklamacją w niedzielę, zostanie uznana jako otrzymana o godz. 9:00 rano w następujący dzień roboczy tj. poniedziałek.

Jeśli nie jest możliwym udzielenie szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi w ciągu 24 godzin od jej odebrania, wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca odebranie reklamacji i informująca, że odpowiedź zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych. Naszą ostateczną odpowiedź prześlemy w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli zgłoszona sprawa okaże się szczególnie złożona i nie będziemy w stanie rozstrzygnąć reklamacji wcześniej z powodów niezależnych od nas, poinformujemy o powodzie opóźnienia i podamy ostateczną odpowiedź nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a także poinformujemy o możliwości złożenia zażalenia do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz zostanie przekazana na piśmie lub innym trwałym medium. Odpowiedź może zostać przekazana przez pocztę elektroniczną, jeśli takie jest życzenie Użytkownika.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki załatwiona została reklamacja, ma prawo przekazać sprawę do Rzecznika Finansowego, ul. Aleje Jerozolimskie 87, 01-001 Warszawa, Polska. Strona internetowa: www.rf.gov.pl, email: biuro@rf.gov.pl.

Można również złożyć zażalenie do Komisji Nadzoru Finansowego lub do Rzecznika Finansowego. Adresy do składania zażaleń:

1. Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, strona internetowa: www.knf.gov.pl, e-mail: knf@knf.gov.pl;

2. Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londyn E14 9SR, telefon 0 800 023 4567 (+44 20 7964 0500 dla dzwoniących spoza Wielkiej Brytanii), strona www.financial-ombudsman.org.uk.

Warunki ogólne dla kont nadzorowanych

Data publikacji: 05/06/2019

Zgodnie z wymogami prawnymi, korzystanie z karty przez Klientów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, wymaga pełnoletniego Opiekuna Konta. Opiekun Konta musi być rodzicem, opiekunem prawnym lub bliskim członkiem rodziny, będącym przedstawicielem ustawowym Klienta. W interesie nadzorowanego użytkownika („Użytkownik Nadzorowany”) wymagamy, aby Opiekun Konta był zarejestrowany w naszych systemach i zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji relacji Opiekuna z Nadzorowanym Użytkownikiem.
Opiekun Konta musi potwierdzić akceptację roli opiekuna i wyrazić zgodę na monitorowanie Konta Nadzorowanego i gwarantuje wypełnianie przez Użytkownika Nadzorowanego zobowiązań Umowy jako część roli nadzorczej.

Możemy zaakceptować jako Opiekuna Konta użytkowników, którzy nie są rezydentami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jednak w takim przypadku, zgodnie z wymogami prawnymi, będą oni mogli korzystać z naszych usług w taki sposób, jakby dokonali wyłącznie Podstawowej Rejestracji. Każdy Nadzorowany Użytkownik musi być rezydentem EOG.

Po potwierdzeniu zgody na pełnienie roli Opiekuna Konta, Użytkownik Nadzorowany będzie mógł korzystać na odpowiedzialność Opiekuna Konta z pełnej funkcjonalności naszych Usług, z tą różnicą, że wszystkie subkonta Użytkownika Nadzorowanego („Konta Nadzorowane”) są i pozostaną współdzielone z Opiekunem Konta i nie mogą być współdzielone z nikim innym.

Opiekun Konta może w dowolnym momencie wycofać wszelkie środki dostępne na Kontach Nadzorowanych i zrezygnować z roli Opiekuna, a Użytkownik Nadzorowany nie będzie mógł w rezultacie korzystać z naszych Usług.

Po osiągnięciu przez Użytkownika Nadzorowanego pełnoletności, zostanie on poproszony o ponowną akceptację Warunków Ogólnych korzystania, a Konta Nadzorowane nie będą dłużej dostępne dla dotychczasowego Opiekuna Konta.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Usług przez Użytkowników Nadzorowanych, gdyż odpowiedzialnością Opiekuna Konta jest właściwe monitorowanie I zapobieganie niewłaściwemu lub niezgodnemu z prawem korzystaniu.

Akceptując Warunki, mające zastosowanie do Kont Nadzorowanych, wyraźnie potwierdzasz i zgadzasz się być Opiekunem Konta i ponosisz odpowiedzialność za działania Nadzorowanego Użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo i zgadzasz się, że możemy polegać na Twojej bezpośredniej odpowiedzialności jako Opiekuna za korzystanie z Usług przez Nadzorowanego Użytkownika, nawet jeśli korzystanie było niezgodne z Twoimi instrukcjami. Jeśli Nadzorowany Użytkownik skorzysta z Karty, Karta zostanie uznana za zamówioną na Twoje żądanie. Ponadto, wyraźnie potwierdzasz swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie informacji Nadzorowanego Użytkownika. Jeśli nie zaakceptujesz takich warunków i/lub gwarancji, nie zostaniesz zatwierdzony jako Opiekun Konta, a Konto Nadzorowanego Użytkownika nie zostanie aktywowane. Konto niepełnoletniego użytkownika może być nadzorowane wyłącznie przez jednego Opiekuna Konta w danym momencie, jednak Opiekun Konta może nadzorować jednocześnie wielu Użytkowników.

Polityka prywatności

Data publikacji: 06/05/2019

Dokładnie chronimy informacje, które posiadamy o Tobie, w tym Twoje dane osobowe („Dane osobowe„), w szczególności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wrażliwych danych posiadaczy kart, które przetwarzamy i przesyłamy w Twoim imieniu, takich jak PAN, data ważności i CVV. DiPocket UK jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz skontaktować się z administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na DPO@dipocket.org.

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych w tej Umowie (włączając umożliwienie korzystania z Usług) oraz dla celów określonych przez prawo (włączając kwestie podatkowe i księgowe). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, a także możliwość ich zmienienia lub poprawienia w jakimkolwiek momencie.

Przetwarzane są głównie dane przekazane podczas procesu rejestracji. Przekazanie tych informacji jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i koniecznym, abyśmy mogli zawrzeć Umowę. Przekazanie przez klienta Danych Osobowych jest dobrowolne. Niedostarczenie niezbędnych informacji i dokumentów spowoduje, że nie będziemy mogli wykonywać usług określonych w Umowie. Użytkownik ma prawo poprosić nas lub kogokolwiek, kto przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w naszym imieniu, o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie Danych Osobowych, a my rozpatrzymy prośbę w świetle naszych uzasadnionych interesów. W przypadku otrzymania prośby o usunięcie Danych Osobowych w imieniu osoby niepełnoletniej, dołożymy wszelkich starań, aby rozważyć wpływ na taką osobę niepełnoletnią każdej decyzji, jaką podejmiemy.

Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, chyba że są one przetwarzane w oparciu o interes publiczny lub nasze uzasadnione interesy. Ponadto, Użytkownik może również poprosić nas o przekazanie swoich Danych Osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego, do dalszego udostępniania innym administratorom danych lub do udostępnienia tych danych stronom trzecim w celu ich wykorzystania, zgodnie ze swoją dyspozycją.

Użytkownik, który udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może również wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które miało miejsce przed dokonaniem wycofania.

Jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego prawa i wolności zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo złożyć formalną skargę do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Wykorzystywane przez nas Dane Osobowe pojawiają się w związku z używaniem przez Użytkownika Aplikacji i mogą obejmować informacje o płatnościach dokonywanych lub otrzymywanych przez Użytkownika. Informacje mogą również pochodzić z innych kontaktów Użytkownika z nami, na przykład kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz, jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa, od osób trzecich, takich jak posiadacze kont współdzielonych, biura informacji kredytowej (które mogą weryfikować Dane Osobowe w innych bazach danych – zarówno publicznych, jak i prywatnych – do których mają dostęp) lub instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych.

Za zgodą Użytkownika, możemy również monitorować i rejestrować jego rozmowy telefoniczne z nami oraz rejestrować obraz lub nagranie video podczas rozmowy. Zapis takich rozmów będziemy wykorzystywać dla celów zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania oszustwom, sprawdzenia wydanych przez Użytkownika dyspozycji, a także w celach szkoleniowych i do podnoszenia jakości usług.

Jeżeli Użytkownik przekaże nam Dane Osobowe dotyczące innych osób, które to Dane będziemy wykorzystywać na potrzeby świadczenia usług, wówczas Użytkownik potwierdza, że (i) jest mu wiadome, iż osoby te zgadzają się na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas takich danych, lub że (ii) przekazał osobom, o których mowa, wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Jeśli Użytkownik anuluje rejestrację lub odrzucimy rejestrację Użytkownika, bądź Użytkownik zdecyduje się jej nie kontynuować, będziemy przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak będzie to dozwolone na mocy obowiązującego prawa i do uzasadnionych celów biznesowych, aby zapobiec oszustwom i innym przestępstwom finansowym oraz z innych powodów prawnych i regulacyjnych.

Jeśli Dane Osobowe nie są już wymagane z wyżej wymienionych powodów, są one regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie (przez ograniczony czas) jest konieczne do następujących celów:

• przestrzeganie okresów przechowywania zgodnie z prawem handlowym, bankowym i podatkowym;

• zachowanie dowodów zgodnie z zakresem przepisów o przedawnieniu. Jeśli Użytkownik chce uzyskać potwierdzenie, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane przez nas, może poprosić o bezpłatną kopię w formie elektronicznej danych, które są przetwarzane.

Sposób wykorzystywania Danych Osobowych

Wykorzystujemy Dane w celu zapewniania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości i kontaktów z klientem, a także w celu spełnienia wymogów prawa.

W szczególności, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem, DiPocket oraz inne spółki Grupy DiPocket mogą wykorzystywać Dane do:

• przeprowadzania wymaganych prawem kontroli oraz wypełniania obowiązków wobec organów nadzoru,

• zapobiegania i wykrywania oszustw, przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw (na przykład kradzieży tożsamości),

• informowania Użytkownika o produktach i usługach, które mogą go zainteresować,

• rozwijania i ulepszania naszych usług w drodze oceny i analizy Danych, co obejmuje scoring kredytowy i/lub behawioralny, analizy rynkowe i produktowe oraz badania rynkowe.

Nigdy bez zgody Użytkownika nie przekazujemy Danych Osobowych podmiotom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu możemy przekazywać Dane

Zachowujemy poufność Danych Osobowych, lecz możemy je przekazywać innym podmiotom (które również są zobowiązane do ich ochrony i zachowania poufności), jeżeli ciąży na nas taki obowiązek lub jest to konieczne w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, lub w innych zgodnych z prawem celach biznesowych, co nie narusza praw użytkownika. Powołując się na ‘zgodnych z prawem celów biznesowych’ jako uzasadnienie przetwarzania przez nas Danych Osobowych, przeprowadzamy ocenę zgodności z prawem (ang. Legitimate Interests Assessment) i zachowujemy jej wyniki.

W szczególności, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać Dane:

• innym spółkom Grupy DiPocket,

• naszym dostawcom usług i agentom (w tym ich podwykonawcom),

• dostawcom usług przetwarzania płatności oraz innym podmiotom współpracującym z nami przy przetwarzaniu płatności i/lub świadczeniu usług na rzecz Użytkownika. Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas Danych poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej lub poza jej obszarem, pod warunkiem, że będziemy przestrzegać właściwych przepisów prawa, działając pod nadzorem brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Działalności Finansowej,

• każdemu podmiotowi, na rzecz którego dokonujemy lub możemy dokonać przeniesienia naszych praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy,

• brytyjskim i zagranicznym organom nadzoru i administracji publicznej w związku z ich obowiązkami (m.in. w zakresie zapobiegania przestępstwom) − na przykład sposób dokonywania pewnych płatności umożliwia organowi nadzoru lub administracji dostęp do szczegółowych danych na temat płatności (w tym informacji o jej innych stronach). Poprzez złożenie dyspozycji dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę − w imieniu własnym oraz innych osób będących stronami płatności − na przekazywanie Danych Osobowych takim organom,

• instytucjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych. W szczególności, będziemy informować takie instytucje o każdym wypadku przekazania nam przez Użytkownika Danych fałszywych lub mających na celu oszustwo. Instytucje takie udzielą również innym organizacjom (w Wielkiej Brytanii, Polsce lub innych krajach), w tym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów prawa, dostęp do Danych Osobowych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, przypadków prania pieniędzy lub innych przestępstw. O szczegóły dotyczące instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, którym przekazujemy Dane Osobowe, można się do nas zwrócić, pisząc na adres MLRO@dipocket.org,

• biurom informacji kredytowej. Biura informacji kredytowej mogą wykorzystywać Dane Osobowe na potrzeby analiz statystycznych, testowania i rozwijania obecnej i przyszłej oferty produktów i usług. Biura informacji kredytowej będą przechowywać ewidencję naszych zapytań, a ewidencja ta może być wykorzystywana również przez inne organizacje przy podejmowaniu decyzji dotyczących Użytkownika. Aby nie wpłynąć na zdolność kredytową Użytkownika, będziemy składać jedynie neutralne (punktowo) zapytania, chyba że Użytkownik wyraźnie potwierdzi, że chciałby złożyć wniosek o udzielenie kredytu przez DiPocket, lub za naszym pośrednictwem. Zapytanie neutralne to pytanie zadane w celach innych niż w związku z udzieleniem kredytu. Nie może ono wpłynąć na rating kredytowy Użytkownika ani ocenę punktową (ang. score) przy ubieganiu się o kredyt. Jest ono niewidoczne dla wszystkich kredytodawców poza tym, który złożył dane zapytanie. Zapytanie takie jest odnotowywane w raporcie historii kredytowej Użytkownika, więc Użytkownik dowiaduje się, że zostało złożone, lecz nie ma ono wpływu na jego rating kredytowy ani ocenę punktową przy ubieganiu się o kredyt,

• dowolnej osobie trzeciej, po restrukturyzacji, sprzedaży lub przejęciu którejkolwiek spółki Grupy DiPocket, pod warunkiem, że taka osoba trzecia będzie wykorzystywać Dane Osobowe w tym samym celu, w jakim pierwotnie zostały one nam przekazane i/lub były przez nas wykorzystywane.

 

Przekazywanie Danych Osobowych zagranicę

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w innych krajach, wewnątrz lub poza Unią Europejską, pod warunkiem, że
przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji oraz pod nadzorem FCA. W przypadku, gdy udostępniamy Dane Osobowe organizacjom w innym kraju (w tym poza EOG), upewniamy się, że wyrażają zgodę na stosowanie takiego samego poziomu ochrony, jak stosowany przez nas (w tym celu podejmiemy niezbędne kroki prawne w celu zapewnienia, że taki transfer Danych jest zgodny z prawem). Jeśli nie jest to możliwe – na przykład, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych – dołożymy wszelkich starań, aby udostępnianie Danych było zgodne z prawem.

Wymóg aktualizacji Danych Osobowych

W celu przestrzegania prawa i dla własnego bezpieczeństwa, istotne jest, aby Użytkownik informował nas o zmianach swoich danych do kontaktów oraz wszelkich innych istotnych dla nas zmianach (np. dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego czy adresu poczty elektronicznej) mających zastosowanie do Rachunku Użytkownika.

Polityka reklamacji

Data publikacji: 06/05/2019

DiPocket Limited (dalej „DiPocket”) podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Działalności Finansowej (UK Financial Conduct Authority, dalej „FCA”) i w związku z tym jest zobowiązana do wdrożenia właściwych zarządczych mechanizmów kontrolnych oraz podjęcia uzasadnionych działań w celu zapewnienia, że zgłaszane przez klientów reklamacje będą rozpatrywane w sposób zadowalający, pozwalający identyfikować i usuwać wszelkie powtarzające się i systemowe problemy, a także rozwiązywać poszczególne problemy zidentyfikowane w ramach konkretnych reklamacji.

DiPocket prowadzi ewidencję reklamacji, w której przechowuje kompletną dokumentację dotyczącą każdej reklamacji przez czas nieograniczony, od momentu jej otrzymania. Proces rozpatrywania reklamacji nadzoruje Rada Dyrektorów DiPocket, która jako spółka podlegająca nadzorowi ma obowiązek przekazywania FCA półrocznych raportów o wszystkich otrzymanych reklamacjach.

Ponadto DiPocket stawia sobie za cel rozpatrywanie reklamacji w sposób zapewniający najwyższy poziom obsługi oraz uczciwe traktowanie klienta.

Czego klient może oczekiwać w wypadku reklamacji

 

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek powody do niezadowolenia ze swojej Karty lub Usług, proszę nas o tym zawiadomić, aby umożliwić nam rozwiązanie zgłoszonego problemu. Reklamacje można zgłaszać:

1. na piśmie przesłanym pocztą, Reklamację na piśmie można przesłać na adres: a. DiPocket Limited Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Suite 113 Wierzbowa Business Center ul. Wierzbowa 9/11, Warszawa, Polska b. Customer Service, Suite 532 – Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom;

2. telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 209 2555 lub +44 203 807 0660;

3. drogą elektroniczną z wykorzystaniem metod kontaktu dostępnych na stronie internetowej dipocket.org/pl/contact.

Na wszystkie otrzymane reklamacje zostanie udzielona odpowiedź. Dotyczy to również reklamacji dotyczących naszych pracowników. Staramy się odpowiedzieć na odebrane reklamacje w ciągu 24 godzin. Jeśli reklamacja zostanie złożona w dzień wolny od pracy lub święto, zostanie odebrana w przeciągu 24 godzin od momentu powrotu pracowników do pracy, przykładowo jeśli otrzymamy wiadomość email z reklamacją w niedzielę, zostanie uznana jako otrzymana o godz. 9:00 rano w następujący dzień roboczy tj. poniedziałek.

Jeśli nie jest możliwym udzielenie szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi w ciągu 24 godzin od jej odebrania, wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca odebranie reklamacji i informująca, że odpowiedź zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych. Naszą ostateczną odpowiedź prześlemy w ciągu 15 dni od otrzymania reklamacji.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli zgłoszona sprawa okaże się szczególnie złożona i nie będziemy w stanie rozstrzygnąć reklamacji wcześniej z powodów niezależnych od nas, poinformujemy o powodzie opóźnienia i podamy ostateczną odpowiedź nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania, a także poinformujemy o możliwości złożenia zażalenia do Rzecznika Finansowego.

Odpowiedz zostanie przekazana na piśmie lub innym trwałym medium. Odpowiedź może zostać przekazana przez pocztę elektroniczną, jeśli takie jest życzenie Użytkownika.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki załatwiona została reklamacja, ma prawo przekazać sprawę do Rzecznika Finansowego, ul. Aleje Jerozolimskie 87, 01-001 Warszawa, Polska. Strona internetowa: www.rf.gov.pl, email: biuro@rf.gov.pl.

Można również złożyć zażalenie do Komisji Nadzoru Finansowego lub do Rzecznika Finansowego. Adresy do składania zażaleń:

1. Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, strona internetowa: www.knf.gov.pl, e-mail: knf@knf.gov.pl;

2. Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londyn E14 9SR, telefon 0 800 023 4567 (+44 20 7964 0500 dla dzwoniących spoza Wielkiej Brytanii), strona www.financial-ombudsman.org.uk.

Tabela Prowizji i Opłat – Konto Główne w PLN

Data publikacji: 15/12/2019

 

PLN (o ile nie wskazano inaczej) Częstotliwość/naliczanie1 Opłata2
Subkonta3– dostępne w następujących walutach: GBP, EUR, PLN
·        Główne Subkonto w PLN Nie dotyczy (ND) Brak
·        Dodatkowe Subkonto w PLN Miesięcznie Brak
·        Dodatkowe Subkonto w walucie obcej Miesięcznie Brak
Karty4 – dostępne w następujących walutach: GBP, EUR, PLN
·        Opłata za utrzymanie Karty fizycznej/wirtualnej Miesięcznie 4,00 PLN/2,00 EUR/1,00 GBP
·        Karta fizyczna – zakup w sklepie Przy zakupie 19,99 PLN
·        Karta fizyczna – zamówienie poprzez aplikację Przy zamówieniu 12,00 PLN
·        Wydanie duplikatu karty fizycznej w wypadku utraty, kradzieży bądź zniszczenia Przy zamówieniu 12,00 PLN
·        Wydanie nowej karty fizycznej po upływie terminu ważności
karty
ND; karta zostaje zastąpiona automatycznie pod warunkiem, że była używana w okresie trzech miesięcy przed upływem terminu ważności Brak
Płatności wychodzące dokonywane przy użyciu Aplikacji)
·        Face to Face ND Brak
·        Przelewy DiP – krajowe ND Brak
·        Przelewy DiP – międzynarodowe ND Brak
·        Przelewy bankowe
o   Przelewy w PLN do Polski Za każdą transakcję 2,00% + 2,00 PLN
o   Przelewy SEPA (wyłącznie w EUR) Za każdą transakcję 2,00% + 2,00 PLN
o   Inne przelewy Za każdą transakcję 2,00% + 20,00 PLN
Korzystanie z kart5
·        Zakupy w sklepach fizycznych/przez Internet % zakupu 2,00%
·        Wypłata gotówki w punktach handlowo-usługowych (cashback) % wypłaty Brak
·        Bankomaty – wypłata gotówki Za każdą transakcję 2,00% + 1,25 GBP/1,25 EUR/5,00 PLN
·        Bankomaty – sprawdzenie salda konta Za każdą operację 0,50 GBP/0,50 EUR/2,00 PLN
·        Bankomaty – zmiana PIN Za każdą operację 0,50 GBP/0,50 EUR/2,00 PLN
·        Opłata za transakcje w walutach obcych % wydatku 2,00%
Płatności na rachunek Klienta
·        Face to Face ND Brak
·        Przelewy DiP ND Brak
·        Przelewy bankowe – SWIFT ND Brak
·        Przelewy bankowe – waluta lokalna lub EUR z krajów należących
do SEPA
ND Brak
·        Obciążenie karty debetowej lub kredytowej wydanej przez podmiot zewnętrzny ND Brak
·        Zasilenie voucherem Neosurf % zasilenia 4,50%6
Usługi dodatkowe
·        Wymiana walut (w dostępnych parach walutowych) % kwoty podlegającej wymianie 2,00% – zawarte w kursie wymiany walut
podanym dla każdego przeliczenia

 


1 Opłaty miesięczne naliczane są w dniu miesiąca, w którym klient aktywował Konto lub Kartę po raz pierwszy, w odniesieniu do Kart i Subkont, które w tym dniu znajdowały się w posiadaniu klienta przez co najmniej 30 dni. Przykładowo, jeśli klient dokonał aktywacji Karty w dniu 2 maja, opłaty miesięczne będą pobierane drugiego dnia każdego miesiąca, a jeśli ten sam klient otworzy Subkonto w dniu 15 maja, opłaty dotyczące tego Subkonta zostaną pobrane po raz pierwszy w dniu 2 lipca (jako że w dniu 2 czerwca Subkonto będzie w posiadaniu klienta przez okres krótszy niż 30 dni).

2 Wszystkie opłaty obciążają główne Subkonto prowadzone w lokalnej walucie, z wyjątkiem opłat za korzystanie z kart, które obciążają Subkonto połączone z Kartą użytą do danej transakcji. Opłaty za korzystanie z kart naliczane są w kwotach określonych powyżej, w zależności od waluty karty: na przykład opłaty wyrażone w PLN naliczane będą za korzystanie z kart denominowanych w PLN.

3 Dotyczy każdego Subkonta danego rodzaju

4 Dotyczy każdej Karty

5 Jeżeli cena podana jest w różnych walutach, obowiązuje cena w walucie Karty użytej do danej transakcji.

6. Opłata za doładowania kuponami Neosurf od dnia 01.08.20 r. będzie wynosiła 6,5 %.

Podsumowanie warunków mających zastosowanie do portfela elektronicznego (e-wallet) lub Kart zarejestrowanych na urządzeniach

Data publikacji: 25/03/2019

Wraz z rejestracją przedpłaconej Karty Mastercard w portfelu elektronicznym w telefonie lub na innym urządzeniu (“Urządzenie”), Twoje Warunki Korzystania z Kart nadal mają zastosowanie w pełnym zakresie, jednakże zwracamy uwagę na pewne kwestie wymagające uwagi w związku z rozpoczęciem korzystania z Karty zarejestrowanej na Urządzeniu.

Zapewnienie bezpieczeństwa Karty

Po dokonaniu rejestracji Karty na Urządzeniu, Urządzenie umożliwia dokonywanie płatności Kartą oraz wyświetlanie poufnych informacji, takich jak dane Karty oraz historia płatności.

Odpowiednie środki ostrożności muszą zostać podjęte, aby zapobiec dostępowi do Urządzenia przez inne osoby (np. nieudostępnianie haseł, kodów PIN oraz uniemożliwienie innym osobom dostępu do Urządzenia poprzez rejestrację swojego odcisku palca). Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu Urządzenia, nie należy nadawać zabezpieczeń Urządzeniu, które mogą być łatwe do odgadnięcia przez osoby trzecie lub udostępniać informacji o zabezpieczeniach Urządzenia innym osobom.

Jeśli zabezpieczenia Urządzenia zostały już skonfigurowane w celu korzystania z Twojego Urządzenia (“Szczegóły dotyczące zabezpieczenia Urządzenia”) lub jeśli nie dokonano zabezpieczenia Urządzenia przed rejestracją w celu zapisania danych Karty lub przed pobraniem Aplikacji, należy ponownie zapoznać się z ustawieniami zabezpieczeń i upewnić się, że zostały odpowiednio skonfigurowane, lub zmienić Szczegóły dotyczące zabezpieczenia Urządzenia, jeśli są łatwe do odgadnięcia lub zostały udostępnione osobom trzecim oraz usunąć z Urządzenia wszelkie zarejestrowane odciski palców, które nie należą do Ciebie.

Niektóre urządzenia można aktywować w celu dokonywania nimi płatności poprzez połączenie ich z innym Urządzeniem, na którym są już zarejestrowane dane Karty. Będziemy traktować każde urządzenie jako Twoje Urządzenie, jeśli:

(1) zostało aktywnie sparowane z innym Urządzeniem, które zostało zarejestrowane do przechowywania danych Karty lub którym można dokonywać płatności, lub

(2) zostało połączone z Urządzeniem, na które została pobrana Aplikacja.

Oznacza to, że konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa połączonych urządzeń są takie same, jak w przypadku wszystkich innych danych Karty oraz Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa (np. nie będziemy odpowiadać za zwrot środków w przypadku nieautoryzowanych płatności, jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z nich przez inne osoby).

Nie wolno również aktywować sesji płatności na jakimkolwiek Urządzeniu, jeśli nie masz pełnej kontroli nad tym Urządzeniem lub nie jest ono w Twoim posiadaniu w danej chwili. Jeśli wyrażasz zgodę, aby inna osoba zarejestrowała swój odcisk palca w celu korzystania z Urządzenia, traktujemy to jako niezachowanie wymogów bezpieczeństwa Karty oraz Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa.

Przed pozbyciem się Urządzenia, np. przed jego sprzedażą lub przekazaniem go innej osobie, lub jeśli udostępniasz Urządzenie tymczasowo osobie trzeciej przykładowo w celu jego naprawy, Karty muszą zostać z niego usunięte.

Jeśli powiązane z Kartą przechowywaną na Urządzeniu subkonto zostaje zamknięte, należy usunąć Kartę ze swojego Urządzenia. Jeśli Karta, Urządzenie i/lub Spersonalizowane Narzędzia Bezpieczeństwa zostały utracone lub skradzione lub podejrzewasz próbę nieuprawnionego użycia ich, musisz niezwłocznie powiadomić nas telefonicznie, korzystając z podanych w Umowie numerów telefonów kontaktowych. Spersonalizowane Narzędzia Bezpieczeństwa obejmują wszystkie kody PIN, hasła oraz urządzenia używane do uzyskania dostępu do Aplikacji, Kart lub subkont w jakikolwiek sposób (łącznie “Spersonalizowane Narzędzia Bezpieczeństwa”). Obejmuje to również wszelkie dane Karty zarejestrowanej w portfelu elektronicznym (ewallet), na stronach internetowych sprzedawców lub na urządzeniach takich, jak telefony komórkowe. Jeśli zarejestrowałeś Kartę na Urządzeniu, będą to również hasła i procesy zabezpieczeń, używane do uzyskania dostępu do Urządzenia (ID Urządzenia, kody dostępu lub hasła) oraz wszelkie odciski palców lub inne dane biometryczne lub metody identyfikacji przechowywane na Urządzeniu. W przypadku jakichkolwiek dochodzeń w sprawie podejrzenia niewłaściwego wykorzystania Karty, Spersonalizowanych Narzędzi Bezpieczeństwa lub Urządzenia możemy poprosić Cię o pomoc nam lub policji.

Korzystanie z Karty

Jeśli zarejestrowałeś swoją Kartę na Urządzeniu, możesz używać tej Karty do dokonywania płatności u sprzedawców oznaczonych znakiem akceptacji Mastercard® i akceptujących płatności zbliżeniowe. Dla autoryzacji transakcji Kartą zarejestrowaną na Urządzeniu mogą obowiązywać limity płatności zbliżeniowych. Limity te mogą się różnić pomiędzy sprzedawcami oraz używanymi terminalami płatniczymi i zależą od kraju, w którym korzystasz z Urządzenia. Limity te nie są zależne od nas i nie jesteśmy odpowiedzialni za odrzucenie transakcji z powodu niewystarczającego limitu.

Możesz autoryzować płatność kartą korzystając z Karty przechowywanej na Urządzeniu, postępując zgodnie z procedurami komunikowanymi przez producenta urządzenia lub dostawcy portfela elektronicznego. Przykładowo, mogą one obejmować:

• na terenie punktu sprzedaży zbliżenie urządzenia (np. kompatybilnego smartfona lub połączonego zegarka) na odległość kilku centymetrów do czytnika kart lub wprowadzenie wymaganych Szczegółów dotyczących zabezpieczenia Urządzenia (w tym dowolnych danych o zabezpieczeniu urządzenia lub odcisków palców przechowywanych na Twoim Urządzeniu). Może być również najpierw wymagane aktywowanie Twojego telefonu lub urządzenia lub wprowadzenie Szczegółów dotyczących zabezpieczenia Urządzenia przed zbliżeniem go do czytnika kart;

• dokonując zakupu w aplikacji na kompatybilnym urządzeniu u danego sprzedawcy wybranie płatności tą metodą i wprowadzenie wymaganych dla tego typu płatności danych zabezpieczających (w tym np. Szczegółów dotyczących zabezpieczenia urządzenia).

Jeśli na Urządzeniu zapisano więcej niż jedną Kartę, możesz zostać poproszony o wybór karty domyślnej. W trakcie autoryzacji płatności będzie ona połączona z domyślną kartą, chyba że intencjonalnie wybierzesz inną kartę.

Możemy zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Karty zarejestrowanej na Urządzeniu, gdy:

• usługa nie jest już dostępna dla naszych klientów, lub

• powiadomiłeś dostawcę portfela elektronicznego, producenta urządzenia lub dostawcę usług mobilnych, o utracie lub kradzieży urządzenia i zostały przez nich podjęte kroki w celu zawieszenia Karty zarejestrowanej na Urządzeniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie możesz używać Karty przechowywanej na Urządzeniu, o ile nie jest to wynikiem naszych działań. Wynika to z faktu, że usługi te nie są świadczone przez DiPocket ani nie kontrolujemy platformy, portfela elektronicznego ani urządzenia.

Prosimy o wypełnienie oraz przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres cards.support@dipocket.org lub alternatywnie prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz wysłanie oryginału pocztą na adres:

DiPocket Limited, Cards Support, Suite 532 Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, United Kingdom

Dane właściciela karty

 

Imię i nazwisko:
Pełny adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Dane dotyczące transakcji objętej reklamacją

Transakcja 1 Data i godzina:

Kwota transakcji:

Nazwa i lokalizacja akceptanta/bankomatu:

Ostatnie 4 (cztery) cyfry numeru karty, której dotyczy reklamacja:

Transakcja 2 Data i godzina:

Kwota transakcji:

Nazwa i lokalizacja akceptanta/bankomatu:

Ostatnie 4 (cztery) cyfry numeru karty, której dotyczy reklamacja:

Transakcja 3 Data i godzina:

Kwota transakcji:

Nazwa i lokalizacja akceptanta/bankomatu:

Ostatnie 4 (cztery) cyfry numeru karty, której dotyczy reklamacja:

Transakcja 4 Data i godzina:

Kwota transakcji:

Nazwa i lokalizacja akceptanta/bankomatu:

Ostatnie 4 (cztery) cyfry numeru karty, której dotyczy reklamacja:

Aby ułatwić nam zbadanie sprawy, proszę wskazać poniżej powód zgłoszenia reklamacji (zaznaczyć właściwe okienko i podać szczegółowe informacje w pustym polu poniżej):

  • (1) Nie dokonałem (-am), nie dałem (-am) przyzwolenia na dokonanie, ani nie autoryzowałem (-am) powyższej (powyższych) transakcji.
  • (2) Kwota autoryzowana przeze mnie różni się od kwoty, którą zostałem (-am) obciążony (-a) (proszę załączyć kopię otrzymanego potwierdzenia płatności).
  • (3) Wskazana transakcja została zaksięgowana dwukrotnie; dokonałem (-am) tylko jednej transakcji, której kwotą mój rachunek został już wcześniej obciążony (proszę podać poniżej datę i inne szczegóły obciążenia).
  • (4) Próbowałem (-am) podjąć wskazaną kwotę z bankomatu, bankomat nie wydał żadnych środków, lecz mój rachunek został obciążony.
  • (5) Kwota została potrącona z mojej karty, ale nie otrzymałem (-am) żadnej usługi / towarów
  • (6) Zapłaciłem (-am) za usługę / towar za pomocą innych środków (załączam dowód alternatywnej metody płatności).
  • (7) Dokonałem (-am) powyższej transakcji, lecz mimo to kwestionuję ją (proszę podać powody).
  • (8) Inne (prosimy wyjaśnić poniżej)

Potwierdzam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem podane przeze mnie informacje są poprawne i kompletne.

Data:                                                               Podpis:

 

DiPocket® to Autoryzowana Instytucja Pieniądza Elektronicznego regulowana przez Financial Conduct Authority (#900439) Licencjonowana przez Mastercard do działania na Europejskim Obszarze Gospodarczym

Suite 532, Metal Box Factory, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS