Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta
Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia oraz Rezerwacji, oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

9. Sklep Internetowy Discontu.com (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.discontu.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

10. Strona – Usługodawca i Klient.

11. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub
filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych,
jakie są zamieszczane w Sklepie, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.

12. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

13. Usługa dodatkowa – usługa świadczona poza Sklepem Internetowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z
dostawą Towaru (np. dostarczenie produktu za pośrednictwem kuriera).

14. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy
Usługodawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) w
Sklepie.

16. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.

17. Usługodawca – firma Discontu sp. z o.o., ul.Stawki 2/24.07, Warszawa 00-193, NIP: 5252798537
REGON 384125505

18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj Produktu.

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także
korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

1 umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i
zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w
Sklepie Internetowym.
2 umożliwienie Klientom składania Zamówień telefonicznie, przy czym korzystanie przez Klienta z możliwości
dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia
telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń
naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.

4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy
dokonali Rejestracji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości
skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach Sklepu internetowego. Powyższe
obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
– Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
– Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
– Chrome w wersji 14.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
– Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu
Sklepu przez Klienta w celu:

1 utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu
ponownie wpisywać Hasła,
2 dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
3 tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

8. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw.
elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.
adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony,
adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu
oceny efektywności reklam Sklepu.

9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w
szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w
ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i
przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania
internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

11. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez
Klienta wiadomości email, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie
niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku
podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej
wiadomości e-mail.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania
przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku
braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje o odpłatności za
korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym
skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego.

4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i
warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez
pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska
komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1 korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej
informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w
posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
3 korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
4 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
5 korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla
Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im
praw,
6 korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody
udzielonej przez uprawnioną osobę.

8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego.

9. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej.

10. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w
ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności,
gdy Klient:

1 podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2 dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
3 dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
4 narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich
kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V
niniejszego Regulaminu.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień art. III ust.

10 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy.

1. Klient może zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu
Internetowego wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta
wiadomości email, o której mowa w treści art. IV ust. 4 punkt 2 Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę
internetową www.discontu.com a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć
Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu i dokonaniu zapłaty, zgodnie z dostępnymi w
Sklepie kanałami zapłaty.

4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w
szczególności: e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia i opłacenia Zamówienia do Sklepu, ze wskazaniem numeru
tego Zamówienia w formacie #XXXX, potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia.

5. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której
mowa w treści art. IV ust. 4 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub
złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu
lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma
możliwość uiszczenia ceny: w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną –
m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w
serwisie rozliczeniowym.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego
Dotpay.

8. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

9. Po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 3 (słownie:
trzech) dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono
inaczej.

10. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i
ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

11. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu
Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

12. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie
Zamówienia.

13. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich
realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu
kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w
trakcie rozmowy telefonicznej.

14. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione
Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany
o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację
Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli Klienta
dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

15. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości email, o której mowa w art. IV ust. 4 punkt 2
powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

16. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2. niekompletności przesyłki,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie
Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

17. Usługodawca, o ile sam nie ponosi winy, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uiszczenia przez Klienta
płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

18. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Usługodawca wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 9 Ustawy Z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2019.0.134), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli wartość danej transakcji
(jednorazowego zakupu) nie przekracza łącznie 50 (pięćdziesięciu) złotych brutto.

2 W każdym innym przypadku niż opisany w pkt 1 powyżej, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów
zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 Regulaminu (Zamówienie).

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy sprzedaży na email : kontakt@discontu.com

4. Wskazany w art. VI ust. 2 powyżej termin 14-(słownie: czternastu) dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło
wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia
umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do
odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że
Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem.

8. Towar powinien być zwrócony na adres: Discontu sp. z o.o. ul.Aleje Jerozolimskie 101/7, Warszawa 02-011.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie
poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte
przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na
podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z
wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca
informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

11. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych,
w tym osobowych.

VI. Rękojmia i Gwarancja

1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa
Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Kodeks cywilny.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień
Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej
Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu
Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do
Towaru.

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można
składać na adres: Discontu sp. z o.o.
ul.Aleje Jerozolimskie 101/7, Warszawa 02-011,
lub elektronicznie na adres e mail:
kontakt@discontu.com

5. Reklamowany Towar powinien być przesłany na adres: Discontu sp. z o.o., ul.Aleje Jerozolimskie 101/7, Warszawa 02-011,

6. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

VIII. Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość
przesyłania danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz
infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie
ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w
celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym
lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi,
tak jak za działania lub zaniechania własne.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób
sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w
szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie
naruszy to praw Klienta.

IX. Spory.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź
nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego
postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a
w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego
ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone lub Rezerwacje
dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych. W przypadku Klientów
zarejestrowanych zostaną oni powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w
Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest
równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą
elektroniczną) na każde jego żądanie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2019