1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą GIVEAWAY
 2. Organizatorem Konkursu jest Discontu sp. z o.o., ul. Stawki 2/24.07, 00-193 Warszawa. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Instagram https://www.instagram.com/discontu_pl/

w dniach 06.08.2020 do 13.08.2020 roku (do godziny 12:00 w południe).

2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3 NAGRODY

 1. Nagroda w Konkursie:
  Karty przedpłacone Discontu o wartości 100 zł – 5 szt oraz książki o temacie rozwojowo-biznesowym.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
  Instagram-owym: https://www.instagram.com/discontu_pl/ zamieści najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie: Do czego najbardziej szalonego motywowali Cię książki?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@discontu.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Discontu.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Discontu sp. z o.o.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.discontu.com