I Postanowienia ogólne

1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu Discontu.com
[dalej „Serwis”] dostępnym pod adresem: www.discontu.com

2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod
adresem http://discontu,com (Polityka Prywatności).

3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których
dane dotyczą) Serwisu jest firma Discontu sp. z o.o.,ul.Stawki 2/24.07, Warszawa 00-193, NIP: 5252798537
REGON 384125505

4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych
Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności
Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

a) Rejestracji w Serwisie;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji
Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania
bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za
pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą
reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na
wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

2. W celu:
a) Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres
IP, pliki cookies;
b) zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji
Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia – przetwarzane są
następujące Dane Osobowe – i) w przypadku Rezerwacji – imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, adres IP, pliki
cookies – w przypadku korzystania z Kredytu – (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
numer telefonu kontaktowego, ii) w przypadku Zamówienia – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub
inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c) sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania
bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk
oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 2 b;
d) wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za
pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe –
imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki
cookies, nr rachunku bankowego;
e) przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą
reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na
wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące
Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer
domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),, rodzaj dochodu, zarobki netto, liczba osób w domostwie, data
zawarcia umowy ratalnej, liczba rat kredytu, adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia/Rezerwacji;

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
b) niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań
wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
d) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy
płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa
przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 a) powyżej Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli
dziecko ukończyło 16 lat.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w
Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą
przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa
wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania
Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów
przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. II ust 1 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł
zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich
ilości, zdefiniowanych w pkt. II ust 1 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są
informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby
zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji
marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies

1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach
systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się
informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem.
Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju
urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące
aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Serwisu do
potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez
Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać Loginu i Hasła,
b) dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
c) personalizację przekazów marketingowych,
d) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

4. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej,
jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze
Serwisu.

5. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich
przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w
zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji
usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa.

7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

8. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające
personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu
wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na
poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

9. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw.
elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np.
adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony,
numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu
oceny efektywności reklam.

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną,
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej
zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji,
utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania
kampaniami promocyjnymi.

3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz
Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów,
w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w
Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe
Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom
finansowym i ubezpieczeniowym.

4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie
sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane
także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Usługodawcę lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to
konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza
EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją
Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje
na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem
https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Usługodawca informuje na
etapie ich zbierania.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. VIII ust 2 i 3 powyżej. które na
zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie
określonych w Polityce Prywatności.

3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
Przetwarzający:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania Danych Osobowych.
b) stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych
osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i
ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania.
c) stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie
Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o
zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze,
przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

5. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w
Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

6. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może
ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Klient ma prawo:

a) dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania
przetwarzania
b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w
jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia
swoich Danych Osobowych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust 1 a powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@discontu.com

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust 1 b powyżej należy wysłać e-mail na adres: kontakt@discontu.com
wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na
otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Discontu sp. z o.o. ul.Stawki 2/24.07, Warszawa 00-193.

4. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer
telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr
osobistych tych osób.

5. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie
wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa,
chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu
przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie
korzystania z Serwisu i w tym celu:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
przetwarzania Danych Osobowych;
b) stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i
odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych
Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i
ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania.

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące
podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać
Usługodawcy na konto e-mail: kontakt@discontu.com.

XII Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych
Osobowych, w tym RODO.